Chánh Văn phòng hội đồng bầu cả Quốc gia trình bày báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐDN các cấp

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, sáng 25/03/2021, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội nghe Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Báo cáo tại Phiên làm việc, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, từ khi thành lập cho đến nay, Hội đồng bầu cử quốc gia đã khẩn trương triển khai công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi cả nước theo đúng quy định pháp luật, tiến độ đề ra, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công. Một số kết quả nổi bật được Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ như:

Một là, các cơ quan phụ trách bầu cử ở trung ương và địa phương đã được thành lập đúng tiến độ, số lượng và thành phần theo quy định của pháp luật, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm tổ chức cuộc bầu cử theo kế hoạch đề ra với tinh thần khẩn trương, cẩn trọng và trách nhiệm cao. Trong đó, Hội đồng bầu cử quốc gia được Quốc hội khóa XIV thành lập tại kỳ họp thứ 9 với 21 thành viên, gồm Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 16 Ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng; phân công các thành viên và thành lập 4 Tiểu ban để giúp Hội đồng trong từng lĩnh vực, là đầu mối phối hợp các cơ quan hữu quan để chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành các hoạt động phục vụ cuộc bầu cử. Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã thành lập Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia để tham mưu, phục vụ hoạt động của Hội đồng và các Tiểu ban của Hội đồng. Tại các địa phương, các Ủy ban bầu cử được thành lập và đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử ở địa phương; ban hành quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử; thành lập các Tiểu ban, Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử. Các Ban bầu cử cũng đã được thành lập ở các đơn vị bầu cử để kịp thời triển khai công tác chuẩn bị, phục vụ cuộc bầu cử theo đúng tiến độ đề ra.

Hai là, xác định công tác ban hành văn bản chỉ đạo và hướng dẫn bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội đồng bầu cử quốc gia đã sớm triển khai việc lập kế hoạch phân công cơ quan ban hành các văn bản liên quan về công tác bầu cử. Tính đến thời điểm này, các cơ quan có thẩm quyền đã hoàn thành việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử; trong đó, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kịp thời chỉ đạo ban hành nhiều văn bản trả lời, hướng dẫn địa phương và các cơ quan, tổ chức về các vấn đề cụ thể; xây dựng cuốn sách Hỏi - đáp về bầu cử. Việc sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan phụ trách bầu cử các cấp và các cơ quan hữu quan trong việc triển khai thực hiện.

Ba là, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành thận trọng, bảo đảm đúng quy trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. Trong quá trình hiệp thương đã cân đối hợp lý cơ cấu kết hợp, cơ cấu định hướng thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chú ý đến việc bảo đảm tỷ lệ ứng cử là nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, có trình độ chuyên môn cao và đại diện cho các thành phần xã hội. Đến nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương đã hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và đến các cơ quan, tổ chức ở địa phương về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của từng địa phương.

Bốn là, trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đã được triển khai rộng khắp trong cả nước với nhiều hoạt động, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Ở trung ương, Hội đồng bầu cử quốc gia đã chỉ đạo xây dựng Trang Thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia; tổ chức Trung tâm báo chí tại Nhà Quốc hội... Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông bám sát nội dung tại các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương các hình thức tuyên truyền về cuộc bầu cử phù hợp với từng vùng, miền, địa phương. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động bầu cử. Các cơ quan báo, đài đã tập trung đưa tin về công tác bầu cử với nội dung và hình thức đa dạng. Nhiều báo, đài đã có các tin, bài giới thiệu, phân tích chi tiết về quy trình tổ chức bầu cử, các tiêu chuẩn về người ứng cử; dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV và  đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với đặc thù của từng địa phương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các pa nô, áp phích, biểu ngữ,…

Năm là, để bảo đảm thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia đã sớm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý những đơn, thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử. Trong đó, các đơn vị liên quan đã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp công dân, phân công cán bộ tiếp nhận, xử lý đơn thư để bảo đảm giải quyết kịp thời, khách quan, chính xác các đơn thư, phản ánh, tố cáo về nhân sự ứng cử, về công tác bầu cử; giải quyết dứt diểm các vụ khiếu kiện bức xúc, kéo dài để tránh ảnh hưởng tới cuộc bầu cử; triển khai các phương án, kế hoạch từ cấp cơ sở để nắm chắc tình hình tại các địa bàn trọng điểm có thể xảy ra “điểm nóng” về khiếu kiện để chủ động có biện pháp giải quyết...

Sáu là, công tác chuẩn bị để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử trong toàn quốc đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Trong đó, đã triển khai việc tổ chức nắm tình hình, các phương án đối phó, phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với cuộc bầu cử; các biện pháp phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội có liên quan trước, trong và sau cuộc bầu cử; các biện pháp phòng, chống và ngăn ngừa khả năng lây lan dịch covid 19. Đồng thời, đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chủ động giải quyết các vấn đề bức xúc không để diễn biến phức tạp, tập trung đông người, các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng kích động gây rối an ninh, trật tự, phá hoại bầu cử; yêu cầu Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện chế độ báo cáo tình hình an ninh, trật tự và y tế hàng tuần, hàng tháng. Qua báo cáo từ các địa phương, đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; các tỉnh, thành phố đã chủ động, nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, nhờ đó đã kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Bảy là, để cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Kế hoạch về giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. Từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2021, đã tổ chức 05 đoàn đến làm việc tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để giám sát, kiểm tra về: việc thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử; kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; tình hình triển khai giới thiệu người ra ứng cử; việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ra ứng cử; việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ ứng cử; việc triển khai công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử ở địa phương; công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử; đồng thời, trực tiếp nghe và cho ý kiến về những kiến nghị của các địa phương. Qua giám sát, kiểm tra thực tiễn cho thấy các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai các nội dung công việc chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, chỉ đạo và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan, ban, ngành ở trung ương.

Tám là, Hội đồng bầu cử quốc gia đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong việc triển khai các nhiệm vụ nhằm bảo đảm kinh phí phục vụ bầu cử; đã chỉ đạo việc lập dự toán kinh phí, xây dựng và hoàn thiện nguyên tắc, tiêu thức và mức phân bổ kinh phí bầu cử để làm cơ sở phân bổ kinh phí cho các địa phương, các Bộ, cơ quan hữu quan triển khai thực hiện.

 

 

 

Toàn cảnh Phiên họp

Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cũng nhấn mạnh, căn cứ quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các quy định liên quan, trong thời gian tới, Hội đồng bầu cử quốc gia phối hợp với các cơ quan tập trung chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ sau:

Một là, tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật.

Hai là, phân bổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương về ứng cử tại các địa phương theo đúng nguyên tắc và tiêu chí phân bổ.

Ba là, tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Bốn là, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử đúng thời hạn quy định.

Năm là, thành lập Tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu theo đúng tiến độ. Rà soát danh sách cử tri; niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Sáu là, tổ chức để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thực hiện vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Bảy là, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở trung ương và địa phương. Thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử. Kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương về công tác bầu cử.

Tám là, chỉ đạo việc cấp phát kinh phí, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ ngày bầu cử.

Chín là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử theo các giai đoạn với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, có chiều sâu nhằm tuyên truyền về cuộc bầu cử, nhất là ý nghĩa của cuộc bầu cử, danh sách những người ứng cử; củng cố các cụm khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tranh cổ động tại các khu vực đông dân cư và các địa điểm bỏ phiếu; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Cuối cùng, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế; phòng, chống sự phá hoại của các thế lực thù địch thông qua nhiều biện pháp; có phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thiên tai, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ hiệu quả để bảo đảm tổ chức ngày bầu cử thành công, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm./.

quochoi.vn