Tổng kết hoạt động Ban Đại diện - Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh năm 2020

Ngày 15/01/2021, Ban Đại diện-Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách và Xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021. Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo cấp trên, Ban giám đốc và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp đã xây dựng kế hoạch, giải pháp để triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhờ quyết liệt chỉ đạo công tác thu hồi nợ để cho vay quay vòng nên doanh số cho vay trong năm đạt: 701 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 540 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện Đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng hiệu quả, nhờ đó chất lượng tín dụng được cải thiện đáng kể, tổng dư nợ 15 chương trình đến 31/12/2020 đạt 2.333 tỷ đồng, tăng 159 tỷ đồng so với cuối năm 2019; chất lượng các tổ tiết kiệm và vay vốn được nâng lên. Các chương trình tín dụng chính sách được triển khai đồng bộ, tích cực đã góp phần tạo việc làm mới và duy trì việc làm cho nhiều người lao động; góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về xã hội, môi trường của tỉnh. Tuy nhiên, một số hoạt động làm chưa tốt như: chất lượng tín dụng chưa ổn định, bền vững; dư nợ khoanh còn chiếm tỷ lệ cao, chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV chưa đồng đều, tổ trung bình còn nhiều; vẫn còn tình trạng một số hộ dân chây ỳ không muốn trả nợ vay; nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm chưa đáp ứng được nhu cầu của người vay....
 Toàn cảnh Hội nghị


NHCSXH tỉnh đặt ra các mục tiêu và giải pháp thực hiện trong năm 2021: thực hiện tốt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát; mục tiêu hoàn thành trên 100% kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn; phấn đấu tăng trưởng dư nợ được Trung ương giao đạt 100%, phấn đấu đưa tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn bình quân toàn đạt trên 90%, tỷ lệ nợ quá hạn toàn tỉnh thấp hơn năm 2020 và thấp hơn bình quân toàn quốc. Tiếp tục duy trì đến cuối năm nợ quá hạn tại huyện Bác Ái và huyện Thuận Bắc bằng không, tăng số xã, số Hội đoàn thể cơ sở và Tổ TK&VV không có nợ quá hạn; phấn đấu 100% các xã, phường, thị trấn xếp loại chất lượng tín dụng đạt từ khá trở lên, trong đó có 80% số xã, phường, thị trấn xếp loại tốt; 100% đơn vị xếp loại chất lượng hoạt động tín dụng từ khá trở lên, trong đó trên 85% đơn vị xếp loại tốt; 100% đơn vị xếp loại tốt, khá về chất lượng hoạt động giao dịch xã và 100% các phiên giao dịch xã được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, an toàn tài sản. Phấn đấu thu lãi cả năm đạt trên 99% số lãi phải thu; hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm của BĐD-HĐQT các cấp; không để sai sót xảy ra khi triển khai thực hiện chính sách…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả NHCSXH tỉnh đã đạt được trong năm 2020; đồng thời đề nghị, trong năm 2021 NHCSXH tỉnh, Ban đại diện các cấp cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam và tranh thủ các chương trình, nguồn vốn vay để góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh; quản lý, điều hành nguồn vốn hiệu quả, tránh tình trạng trì trệ, ứ đọng vốn; tăng cường thanh tra, kiểm tra các địa bàn cơ sở đảm bảo việc cho vay vốn đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả, chú trọng công tác tuyên truyền đến nhân dân biết, thụ hưởng nguồn vốn vay, để người dân biết về vai trò, trách nhiệm của người được vay vốn; quan tâm hơn nữa đến các chương trình tín dụng ưu đãi cho người nghèo, cận nghèo, học sinh – sinh viên, nông thôn mới, vùng hạn hán, thiên tai, xuất khẩu lao động… ; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, giải ngân hết các nguồn vốn, chương trình; chú trọng công tác khen thưởng hàng năm…/.
 

 

Phương Dung

baonamdinh.com.vn