Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo Chương trình khuyến công tỉnh giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 26/01/2021, tại trụ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Tấn Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo Chương trình khuyến công tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025, Tỉnh tập trung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; hỗ trợ liên doanh, liên kết, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, hợp tác đầu tư phát triển các cụm công nghiệp; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển công nghiệp nông thôn, công tác truyền thông và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công.

Việc triển khai Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 nhằm huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn và các dịch vụ khuyến công triển khai đảm bảo các nội dung chương trình khuyến công tỉnh; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhanh, bền vững; tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần xây dựng nông thôn mới; nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Hỗ trợ các hoạt động sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, sản phẩm công nghiệp có lợi thế của tỉnh, sản phẩm truyền thống, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh và thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.
 Đồng chí Phan Tấn Cảnh- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc


Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phan Tấn Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Công Thương báo cáo, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được và vướng mắc, khó khăn khi triển khai thực hiện chương trình khuyến công giai đoạn 2015-2020. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp thực hiện Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 đảm bảo khả thi, hiệu quả. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị Sở Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương rà soát lại nội dung Chương trình khuyến công và các chương trình hỗ trợ khác để lồng ghép nguồn vốn triển khai đảm bảo tập trung, hiệu quả./.
 

 

Đức Nam

baonamdinh.com.vn