Chính phủ ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 13/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được thực hiện hàng năm, bao gồm 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ và Không hoàn thành nhiệm vụ.

Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức bao gồm: Chính trị, tư tưởng; Đạo đức, lối sống; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật và Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được xếp loại ngoài việc thực hiện tốt các yêu cầu của tiêu chí chung còn căn cứ vào kết quả hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách và kết quả đánh giá, xếp loại của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp.

Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được xếp loại căn cứ vào kết quả thực hiện các tiêu chí chung, trong đó đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ; đánh giá thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với các vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, được xếp loại căn cứ vào kết quả thực hiện các tiêu chí chung và tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao. Đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý việc đánh giá, xếp loại được căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân theo các tiêu chí đã quy định, còn căn cứ vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và kết quả xếp loại của đơn vị trực tiếp quản lý.

Cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ…

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020./.

                                                                                                        Thu Hiền