Ban Thường vụ Đảng ủy giám sát thường xuyên thông qua tham dự sinh hoạt định kỳ tháng 3/2022 tại chi bộ 5 (KBNN Bác Ái) và chi bộ 10 (KBNN Thuận Nam)

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 10/02/2022 của Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận về việc giám sát thường xuyên sinh hoạt chi bộ, đảng uỷ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối năm 2022; Chương trình số 219-Ctr/ĐU ngày 18/01/2022 của Đảng ủy Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận năm 2022, ngày 28/02/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy KBNN Ninh Thuận đã có thông báo số 233-TB/ĐU thành lập 02 Tổ giám sát thường xuyên các chi bộ thông qua tham dự sinh hoạt định kỳ tháng 3/2022

Cụ thể, trong ngày 04/3/2022, Tổ giám sát do đồng chí Huỳnh Thị Hà, Ủy viên Thường vụ - Chủ nghiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, làm tổ trưởng thực hiện giám sát thường xuyên thông qua tham dự sinh hoạt định kỳ của Chi bộ 10 (KBNN Thuận Nam); ngày 09/3/2022, Tổ giám sát do đồng chí Lê Thái Vỹ, Bí thư Đảng ủy làm tổ trưởng thực hiện giám sát thường xuyên thông qua tham dự sinh hoạt định kỳ của chi bộ 5 (KBNN Bác Ái).

Qua tham dự các buổi sinh hoạt, Tổ giám sát đã có ý kiến nhận xét, đánh giá công tác chuẩn bị của chi ủy chi bộ và tổ chức sinh hoạt, thảo luận làm cơ sở ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết thường kỳ của chi bộ; đồng thời chỉ ra những nội dung chi ủy chi bộ cần nghiên cứu, hoàn thiện để tiếp tục đổi mới phương thức nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với điều kiện hiện nay. Tập trung vào các nội dung sau:

1. Đối với chi bộ có chi ủy: Chỉ đạo và triển khai việc tổ chức sinh hoạt theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 10/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lưu ý tổ chức sinh hoạt chi ủy đủ kỳ để bàn bạc, thống nhất nội dung trước khi đưa ra sinh hoạt chi bộ định kỳ, ghi chép đầy đủ nội dung sinh hoạt vào sổ sinh hoạt của chi ủy.

2. Đồng chí Bí thư chi bộ chỉ đạo, gợi ý cho đảng viên nghiên cứu, có ý kiến thảo luận có trọng tâm, trọng điểm; phân công thư ký ghi chép biên bản bảo đảm trình tự, phản ảnh đầy đủ diễn biến buổi sinh hoạt, nhất là ý kiến thảo luận của Đảng viên, kết luận của Chủ trì.

3. Duy trì việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý ít nhất 1 lần.

4. Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức sinh hoạt chi ủy, chi bộ; khai thác các tiện ích của hệ thống mạng nội bộ, mạng xã hội (mail, zalo, viber, …) để chuyển tải nội dung dự thảo kỳ họp định kỳ, chuyên đề để đảng viên chủ động, nghiên cứu chuẩn bị tham gia bàn bạc, phân tích, làm rõ; tạo không khí buổi sinh hoạt luôn dân chủ, tập trung, thảo luận sôi nổi, đi đến thống nhất Nghị quyết triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

5. Thời gian tổ chức sinh hoạt phải bảo đảm theo quy định tại Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

Tại buổi sinh hoạt, thành viên Tổ giám sát là các đồng chí Bí thư chi bộ có ý kiến trao đổi trên tinh thần cùng nhau học hỏi để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sinh hoạt định kỳ tại chi bộ ngày càng chất lượng hơn.

Tổ giám sát tiếp thu những ý kiến đề xuất kiến nghị của chi bộ; qua kết quả giám sát, Tổ tiến hành báo cáo và có tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay./.

Tổ Giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy do đồng chí Huỳnh Thị Hà - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, làm tổ trưởng tham dự sinh hoạt định kỳ tháng 3/2022 tại Chi bộ 10 (KBNN Thuận Nam), ngày 04/3/2022

Tổ Giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy do đồng chí Lê Thái Vỹ - Bí thư Đảng ủy, làm tổ trưởng tham dự sinh hoạt định kỳ tháng 3/2022 tại Chi bộ 5 (KBNN Bác Ái), ngày 09/3/2022

Bắc Hà