KBNN Ninh Thuận, Công khai Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và các năm trước kéo dài đến 31/01/2023, Ngân sác Trung ương và Địa phương

Xem File đính kèm

KBNT