Thông tin Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 đến 17h00 ngày 16/02/2023

Tổng số huy động 10.715,96 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 124,7 tỷ đồng). - Chi từ Quỹ 7.672,2 tỷ đồng, Trong đó: chi mua và sử dụng vắc-xin 7.667,6 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin 4,6 tỷ đồng). - Số dư Quỹ cuối ngày 3.043,76 tỷ đồng. - Có 691.639 lượt tổ chức cá nhân ủng hộ vào Quỹ.

KBNN