Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 129-KH/ĐUK, ngày 15/02/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện Chuyên đề 2023

Ban Thường vụ Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 388-KH/ĐU, ngày 16/02/2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”.

Mục đích của Kế hoạch là tiếp tục nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước. Trong đó, chú trọng xây dựng văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị; tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của đảng viên, công chức, tạo niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân. Gắn việc học tập và làm theo chuyên đề với nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về xây dựng văn hóa: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11/2021, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Xác định những nội dung công việc trọng tâm, cụ thể để triển khai thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự giác, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động góp phần xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị và đoàn thể trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Theo Kế hoạch, chuyên đề năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy là tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” cho đảng viên, công chức và người lao động thuộc Đảng bộ.

Về tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ điểm hằng quý, căn cứ vào nội dung chuyên đề toàn khóa; Chuyên đề năm 2023 đưa vào trong sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cơ quan, đoàn thể cho phù hợp, như: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới"; "Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và yêu cầu xây dựng con người mới"; Phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa và phẩm chất con người Ninh Thuận, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quê hương Ninh Thuận giàu đẹp,.... Chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp giải quyết triệt để những vấn đề tồn đọng, vướng mắc ở cơ quan, đơn vị.

Về thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên, công chức và người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” làm cơ sở để đảng viên, công chức đăng ký, phấn đấu, rèn luyện.

Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy các Chi bộ trực thuộc đăng ký xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, Trong đó, chú trọng các mô hình xây dựng văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị; ý thức trách nhiệm, tinh thần, phong cách, lề lối làm việc; văn hóa giao tiếp, ứng xử trong hoạt động công vụ và sinh hoạt của đảng viên, công chức để triển khai thực hiện.

Lựa chọn vấn đề trọng tâm, đột phá có liên quan đến lĩnh vực, con người để thực hiện; Tổ chức kiểm tra, giám sát, khảo sát việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực Kết luận số 21-KL/TW và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác năm 2023./.

Công Trinh