KBNN Ninh Thuận, Trân trọng Thông báo đến các Đơn vị, Tổ chức và Cá nhân giao dịch với Kho bạc, Về việc KBNN triển khai đánh giá mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của KBNN

KBNN Ninh Thuận, trân trọng Thông báo thời gian KBNN tổ chức Đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN: Thời gian: Từ Ngày 15/3//2023 - 15/5/2023 (Chi tiết theo công văn đính kèm)/

KBNN