Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2023

Ngày 27/2/2023, Khối thi đua các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tham dự Hội nghị có ông Trương Văn Phong, Trưởng phòng Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận và Lãnh đạo của 07 đơn vị Khối thi đua các cơ quan Trung ương, gồm: Truyền tải điện Ninh Thuận (Trưởng khối thi đua), Cục Thống kê Ninh Thuận, Cục Thuế Ninh Thuận, Bảo hiểm xã hội Ninh Thuận, Chi cục Hải quan Ninh Thuận, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận và Viện nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố Ninh Thuận.

Các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội nghị đã tập trung trao đổi và thảo luận một số nội dung về Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua các cơ quan Trung ương năm 2023; Giao ước thi đua năm 2023, trong đó tập trung vào các nội dung chính: Phát động thi đua hướng tới mục tiêu xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; đảm bảo an toàn, an ninh trật tự; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào các lĩnh vực công tác; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết thức Hội nghị, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối đã tiến hành ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2023./.

Bảo Uyên - KBNT