BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN – DOANH NGHIỆP TỈNH

Giám sát thường xuyên sinh hoạt Chi bộ Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc

Nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định về nguyên tắc sinh hoạt ở chi bộ, đảng bộ cơ sở, có giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng ủy cơ sở và chất lượng đội ngũ đảng viên, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và kiểm điểm năm 2022 của đơn vị; tiếp tục củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 128-KH/ĐUK, ngày 02/02/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh kế hoạch giám sát thường xuyên sinh hoạt chi bộ, đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối năm 2023.

Quang cảnh sinh hoạt Chi bộ KBNN Thuận Bắc

Chiều ngày 03/3/2023, Chi bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thuận Bắc tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 3/2023. Tham dự sinh hoạt có Đoàn giám sát thường xuyên của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh gồm có các đồng chí: Nguyễn Trọng Cấp – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Đảng ủy viên, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Về phía Chi bộ KBNN Thuận Bắc có đồng chí Dương Công Trinh, Đảng ủy viên Đảng bộ KNNN Ninh Thuận, Bí thư Chi bộ cùng 09 đảng viên tham dự.

Đồng chí Bí thư Chi bộ triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ

Đồng chí Bí thư Chi bộ triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU, ngày 10/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Quy định số 38-QĐ/TU, ngày 08/4/2019 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phát biểu tại buổi tham gia sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Trọng Cấp – Phó Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá rất cao tinh thần chấp hành nghiêm túc của các đảng viên tham gia sinh hoạt; Chi ủy Chi bộ chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ, đồng chí Bí thư điều hành sinh hoạt, gợi ý thảo luận những nội dung trọng tâm, thiết thực, tập trung vào những vấn đề tiếp nhận và xử lý hồ sơ, chứng từ của các đơn vị giao dịch để có những giải pháp tháo gỡ, không để từ chối quá 01 lần sơ chứng từ do đơn vị giao dịch gửi đến đề nghị thanh toán.

Đồng chí Nguyễn Trọng Cấp – Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo

Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối chỉ đạo chi bộ đã làm tốt cần làm tốt hơn nữa, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt Chi bộ./.