THÔNG BÁO VỀ VIỆC GỬI BCTC NĂM 2022

THÔNG BÁO V/V GỬI BCTC KỲ BÁO CÁO 2022

Kính gửi các đơn vị,

KBNN xin thông báo một số nội dung mới về gửi BCTC năm 2022 như sau:

- Trước khi gửi báo cáo, các đơn vị cần tích chọn loại hình "hành chính" hoặc "Sự nghiệp" … tại chức năng quản lý Thông tin đơn vị. 

- Các đơn vị (XÃ, BQLDA) gửi cung cấp file báo cáo dưới dạng file XML lên Cổng tiếp nhận báo cáo của KBNN thay cho PDF.

- Thông tin tài sản của các đơn vị dự toán cấp 1 (mẫu C03/CCTT) cùng nằm trong file XML của bộ báo cáo TCNN, các đơn vị không phải gửi file PDF cho phần tài sản như kỳ báo cáo năm trước.

Đối với các đơn vị chưa có phần mềm hỗ trợ kết xuất XML hoặc file XML xuất ra từ phần mềm của đơn vị khi gửi sang KBNN bị lỗi XML, đề nghị các đơn vị dùng Tool offline của KBNN bằng cách tải phần mềm mới nhất phiên bản 2.0.2 tại link:

https://drive.google.com/drive/folders/1hlITf1cajXeT6VS80TLBfUreRUHb5ALb

(1) Sau khi thực hiện tải về sẽ có 3 file nén .zip

(2) Thực hiện giải nén file TKT.Setup.2.0.0.zip.001

(3) Thực hiện chạy file TKT.Setup.2.0.0.exe để tiến hành cài đặt Công cụ hỗ trợ kết xuất XML

(4) Kết xuất lại XML và gửi lại báo cáo.

Các vấn đề phát sinh trên hệ thống cần được hỗ trợ, xin vui lòng gửi mail về hòm thư hotrocntt@vst.gov.vn với tiêu đề email bắt đầu từ khóa TKT. Mã KB tỉnh. Tóm tắt nội dung hỗ trợ để được hỗ trợ nhanh nhất.

Hoặc gọi về số điện thoại 0259.3822712 (Phòng Kế toán nhà nước) để phối hợp xử lý./.

KBNT