KBNN Ninh Phước tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên: Kế hoạch số 144-KH/ĐUK của Đảng ủy khối và văn bản số 410-CV/ĐU ngày 13/4/2023 của Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận.

Sáng ngày 19/5/2023, Chi bộ 9 - KBNN Ninh Phước tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng Chuyên đề: học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự buổi sinh hoạt Chuyên đề có đồng chí Đỗ Viết Hưng – Bí thư Chi bộ cùng toàn thể Đảng viên và CBCC KBNN Ninh Phước.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên, công chức đã được nghe đồng chí Đỗ Viết Hưng – Bí thư Chi bộ giới thiệu nội dung tác phẩm phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Theo đó, đồng chí Bí thư chi bộ quán triệt, triển khai học tập các nội dung cụ thể:

        (1)Mục đích, yêu cầu của đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm;

        (2) Giới thiệu Lời nhà xuất bản;

        (3) Những nội dung cốt lõi của tác phẩm;

        (4) Những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

        (5) Những nhiệm vụ, giải pháp căn bản trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới;

        (6) Những giá trị của tác phẩm mang lại.

 Đồng chí Bí thư chi bộ báo cáo nội dung các Nghị quyết và Kết luận của Tỉnh

Nhận định của Đồng chí Bí thư chi bộ về Tác phẩm lớn của Tổng Bí thư đã thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng. Đó là những bài học cụ thể, thiết thực cho cán bộ, đảng viên, cho các tổ chức Đảng, “tự soi”, “tự sửa” để tiến bộ; là nguồn động viên, cổ vũ, thu hút mọi người dân, toàn xã hội góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch và vững mạnh.

Thông qua buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng giúp cho chi bộ, đảng viên, công chức xác định rõ hơn về tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung. Đồng thời qua tác phẩm nhắc nhở cảnh tỉnh chúng ta. Để từ đó mỗi đảng viên, công chức trong đơn vị luôn tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của người đảng viên công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, góp phần xây dựng chi bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, giữ vững niềm tin của khách hàng đến giao dịch đối với hoạt động KBNN Ninh Phước.

Kết thúc buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng, chi bộ đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện có hiệu quả nội dung tác phẩm trong thời gian tới tại chi bộ KBNN Ninh Phước./.

 

Phúc Hiệp - Thị Hiếu