KBNN Ninh Thuận, giới thiệu văn bản mới

Ngày 25/4/2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 về việc hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2023, áp dụng từ năm tài chính 2023 và thay thế Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ Tài chính. (nội dung chi tiết tại file đính kèm)