Kho bạc Nhà nước Ninh Phước, hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thực hiện văn bản số 1504-CV/ĐUK ngày 03/3/2023 của Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về Triển khai Cuộc thi chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần 3. Theo đó, Chi bộ Kho bạc Nhà nước Ninh Phước đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về phát động Cuộc thi, như:Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG ngày 31/01/2023 của Học viện hành chính quốc gia về Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023; Văn bản số 1228/UBND-TCD ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh V/v tích cực phát động tham gia, hưởng ứng Cuộc thi chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần 3... Qua đó giúp cho đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị nắm được mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, từ đó tích cực tham gia cuộc thi.

 

Chi bộ triển khai, tuyên truyền nội dung Cuộc thi

Bài dự thi của Công chức

Trải qua 93 năm thành lập và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân độc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự kiên trì nền tảng tư tưởng của Đảng là bài học cực kỳ quý báu, là chân lý là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt cách mạng và dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mang lại giá trị to lớn vĩ đại cho cách mạng và dân tộc Việt Nam, được nhân dân tin tưởng ủng hộ, điều đó khẳng định sự lựa chọn của Đảng và dân tộc Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế thời đại và nhân dân tiến bộ trên thế giới. Ngày nay mỗi chúng ta thật hạnh phúc khi được sống trong đất nước Việt Nam tươi đẹp, thanh bình, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Thông qua cuộc thi giúp đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ./.

Đỗ Viết Hưng