Kho bạc Nhà nước Ninh Phước tham gia huấn luyện dân quân tự vệ năm 2023

Nhằm huấn luyện cho lực lượng tự vệ khối cơ quan, tổ chức nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 của địa phương và phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” các thế lực thù địch

 

Ngày 16/5/2023 Ban chỉ huy Quân sự huyện Ninh Phước triển khai Kế hoạch số 411/KH-BCH về thực hiện huấn luyện lực lượng tự vệ khối cơ quan, tổ chức năm 2023. Qua đó, Kho bạc Ninh Phước cử 3 đồng chí tham gia huấn luyện tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Ninh Phước theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” sát với thực tế chiến đấu.

Đợt huấn luyện diễn ra từ ngày 08 đến ngày 16 tháng 6 năm 2023 với nhiều chuyên đề về kiến thức Quốc phòng - An ninh do Thiếu tá Quảng Đại Phóng - BCH quân sự huyện truyền đạt và huấn huyện, cơ bản toàn bộ lực lượng đều nắm bắt những nội dung đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng - An ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa và tình hình quân sự hiện nay.

Kết thúc đợt huấn luyện các lực lượng tự vệ thực hành bài bắn đạn thật với súng AR15 tại thao trường bắn khu công nghiệp Phước Nam - Thuận Nam đạt kết quả từ loại khá đến loại giỏi trong thời gian huấn luyện./.

Hình ảnh lực lượng tự vệ KBNN Ninh Phước tham gia huấn luyện 

Minh Quyên – Phúc Hiệp, KBNP