Chi bộ 9 (KBNN Ninh Phước) tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 04/05/2023 cuả Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

Thực hiện theo Kế hoạch số 158-KH/ĐUK ngày 01/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và văn bản số 421-CV/ĐU ngày 07/06/2023 của Đảng ủy Kho bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

Đ/c Bí thư Chi bộ triển khai nội dung Nghị quyết số 25-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, sáng ngày 19/06/2023 chi bộ Kho bạc Nhà nước Ninh Phước đã tổ chức buổi sinh hoạt học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/ĐU ngày 04/05/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đến toàn thể Đảng viên và công chức trong cơ quan. Đ/c Đỗ Viết Hưng – Bí thư chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt và trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết.

Đồng chí Bí thư khái quát nêu rõ nội dung: về quan điểm Nghị quyết Phát triển kinh tế đô thị bảo đảm phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo đột phá cho phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống người dân, môi trường, tăng trưởng xanh và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Phát triển thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thành một trong những đô thị trọng tâm liên kết vùng với chức năng dịch vụ, du lịch, trung tâm hành chính văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh và khu vự…., về mục tiêu: Phát triển kinh tế đô thị hướng tới phát triển đô thị bền vững trong tương lai; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào các ngành kinh tế đô thị; bảo đảm các điều kiện về nguồn lực, cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế đô thị gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng, thích ứng với biến đổi khí hậu, vệ sinh môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân đô thị nói riêng và toàn tỉnh Ninh Thuận nói chung…. và thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để toàn thể các đ/c đảng viên và công chức trong đơn vị được lắng nghe và hiểu sâu hơn về toàn bộ nội dung của Nghị quyết.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đánh giá cao tinh thần học tập, nghiêm túc của các đ/c đảng viên và công chức trong cơ quan; đồng thời yêu cầu sau khi được nghiên cứu học tập quán triệt từ những nội dung đã được nghiên cứu, tất cả đảng viên trong chi bộ liên hệ với thực tiễn của đơn vị và nhiệm vụ công tác của mình được giao để viết bài thu hoạch cá nhân đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khả thi, sát với điều kiện thực tế của đơn vị và nhiệm vụ được giao, để quyết tâm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết của Đảng đã đề ra./.

Mỹ Thoa-Ngọc Trang, KBNP