KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THUẬN BẮC

Triển khai thực hiện Quyết định số 775/QĐ-KBNT ngày 21/8/2023 của Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác Tổ chức cán bộ (TCCB) và Thi đua, khen thưởng (TĐKT)

Đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra tại KBNN Thuận Bắc

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-KBNT ngày 16/02/2023 của KBNN Ninh Thuận về  kiểm tra công tác TCCB và TĐKT. Theo đó, Sáng ngày 23/8/2023, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 775/QĐ-KBNT gồm có ông: Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Chánh Văn phòng KBNN Ninh Thuận, Trưởng đoàn cùng với 2 chuyên viên Văn phòng đến kiểm tra công tác Tổ chức cán bộ và Thi đua khen thưởng tại KBNN Thuận Bắc.

Nội dung kiểm tra: Việc phân cấp quản lý công chức; công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; công tác kê khai, công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của công chức; công tác, bảo quản, lưu giữ hồ sơ công chức; công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các phong trào thi đua; quy trình bình xét thi đua khen thưởng; công tác xây dựng và bồi dưỡng điển hình tiên tiến.

Thành viên Đoàn kiểm tra công tác TCCB và TĐKT tại KBNN Thuận Bắc

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn Kiểm tra thông qua báo kết quả thực hiện công tác TCCB và TĐKT tại đơn vị, chỉ ra những sai sót tồn tại và kiến nghị Đơn vị được kiểm tra khắc phục theo đề nghị củ Đoàn kiểm tra. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, KBNN Thuận Bắc thống nhất với kết quả, kiến nghị của Đoàn kiểm tra. Qua đó KBNN Thuận Bắc cũng đề xuất những yếu tố khách quan trong quá trình tổ chức thực hiện và đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng công tác TCCB và TĐKT trong thời gian tới./.

Trần Phương - KBTB