Giới thiệu văn bản mới

Chi tiết file đính kèm

UBND tỉnh Ninh thuận ban hành Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 điều 4, Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 16/08/2019 Quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Văn bản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/9/2023.

Phòng Kế toán Nhà nước