KBNN Ninh Thuận triển khai công văn số 789/KBNT-KSC V/v tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân VĐT công những tháng cuối năm 2023

Công văn số 789/KBNT-KSC của KBNN Ninh Thuận V/v tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân VĐT công những tháng cuối năm 2023

Kho bạc NN Ninh Thuận