Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 của Quốc hội Khóa XV

Thực hiện KH Số 4818/KH-UBND, ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận v/v triển khai Luật Giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận KBNN Ninh Thuận để nghị toàn thể CBCC, người lao động thuộc và trực thuộc đọc nghiên cứu để dễ dàng tiếp cận, khai thác và áp dụng

QH