95 người đang online
°

Cơ cấu tổ chức bộ máy

100%

Cơ cấu tổ chức bộ máy 

I. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN KHO BẠC TỈNH:

1.  Ông: Lê Thái Vỹ (Giám đốc)  - DĐ: 0918 812 678

2.  Bà: Huỳnh Thị Hà (Phó Giám đốc)  - DĐ: 0988 679 678

3. Ông: Lê Trung Nam (Phó Giám đốc)  - DĐ: 0914 534 144

 II. Các phòng chức năng

1) Văn phòng. 
      Ông: Ngu
y
ễn Hoàng Tuấn - Phó chánh Văn phòng (Phụ trách)

2) Phòng Kế toán nhà nước; 
      Bà: Trần Thị Khánh Trinh - Kế toán Trưởng - Trưởng phòng

3) Phòng Kiểm soát chi; 
      Bà: Nguyễn Thị Bắc Hà - Trưởng phòng

4) Phòng Thanh tra - Kiểm tra; 
      Ông: Trần Tiến Dũng  - Trưởng phòng


5) Phòng Tài vụ - Quản trị; 
      Bà: Trần Thanh Hân- Trưởng phòng

III. Các KBNN huyện trực thuộc (06 KBNN huyện)

1. KBNN Ninh Sơn
      Ông: Võ Hòa Phúc - GĐ
      Ông: Nguyễn Ngọc Tú - PGĐ

2. KBNN Bác Ái
      Ông: Hoàng Hòa - GĐ

 

3. KBNN Ninh Phước
     Ông: Đỗ Viết Hưng - GĐ
     Ông: Hồ Văn Thời - PGĐ

4. KBNN Thuận Nam
     Ông: Trần Văn Dũng - GĐ
     Bà: Lương Thị Liên - PGĐ

5. KBNN Thuận Bắc
     Ông: Dương Công Trinh - GĐ 

        Ông: Nguyễn Văn Việt - PGĐ

6. KBNN Ninh Hải
     Ông: Phạm Mười -GĐ
     Ông: Phan Thanh Hoàng - PGĐ