109 người đang online
°

Đường dây nóng

100%

 

Địa chỉ đường dây nóng:
Đ/C: Đường 16 tháng 4 – P. Mỹ Hải - TP PR-TC - Tỉnh Ninh Thuận.
Email: Khobac@ninhthuan.gov.vn

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email
 

Lê Thái Vỹ

Giám đốc

0918812678

0259-3540909

VyLT@vst.gov.vn

 

Huỳnh Thị Hà

Phó Giám đốc

0988679678

0259-3523344

HaHT@vst.gov.vn

 

Lê Trung Nam

Phó Giám đốc

0914 534 144

0259 -36237889

Namlt02@vst.gov.vn