Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
260-TB/TU 10/08/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
259-TB/TU 06/08/2021 Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
5465/CT-KBNN 16/10/2019 Tăng cường các giải pháp trong hệ thống KBNN nhằm đầy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
1618/QĐ-BT 22/08/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW
63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
136/2018/TT-BTC 01/04/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN
12/2019/TT-BTC 13/03/2019 quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
04/2019/NĐ-CP 11/01/2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
136/2018/TT-BTC 28/12/2018
24/12/2018 Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
4025/KBNN-KSC 17/08/2018 về việc hướng dẫn Thông tư 52/2018/TT-BTC
52/2018/TT-BTC 24/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính
6099/QĐ-KBNN 25/12/2017 quy trình giao dịch điện tử qua trang thông tin dịch vụ công KBNN
133/2017/TT-BTC 15/12/2017 Quy định giao dịch điện tử trong hoạt động KBNN
72/2017/TT-BTC 17/07/2017 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN
1 2 3 4 
6 người đang online
°