19 người đang online
°

Danh bạ Cơ quan

100%

STT

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Mã vùng: 0259

 

Cơ quan

ĐTDĐ

I

Ban giám đốc KBNN tỉnh

 

 

1

Đ/c Lê Thái Vỹ (Giám đốc)

3 828 638

0918 812 678

2

Đ/c Huỳnh Thị Hà (Phó Giám đốc)

3 523 344

0988 679 678

3

Đ/c Lê Trung Nam (Phó Giám đốc)

3 623 788

0914 534 144

II

Các phòng nghiệp vụ

   

1

Văn phòng

-         Chánh VP:

-         Phó Chánh VP:

 

3 830 600

3 822 771

 

 

Văn thư

3 822 848

 

 

Số Fax

3 822 848

 

 

Số trực 24/24

3 502 126

 

2

Phòng Kế toán Nhà nước

3 822 712

 

3

Phòng Kiểm soát chi

3 522 811

 

4

Phòng Thanh tra - Kiểm tra

3 824 894

 

5

Phòng Tài vụ - Quản trị

 

Bộ phận Tin học

3 502 124

3 827 456

 

3 830 812

 

III

KBNN huyện

 

 

1

KBNN Ninh Sơn

 

 

 

Đ/c Võ Hoà Phúc (Giám đốc)

3 840 116

0982 410 797

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Tú (Phó Giám đốc)

 

0919 944 494

 

Văn thư

3 854 162

 

 

Số Fax

3 854 234

 

 

Số trực 24/24

3 505 980

 

2

KBNN Ninh Hải

 

 

 

Đ/c Phạm Mười   (Giám đốc)

3 873 063

0918410265 

 

Đ/c Phan Thanh Hoàng (Phó Giám đốc)

3 876 524

0948822422

 

Văn thư

3 876 510

 

 

Số Fax

3 876 510

 

 

Số trực 24/24

3 876 483

 

3

KBNN Ninh Phước

 

 

 

Đ/c Đỗ Viết Hưng (Giám đốc)

3 865 795

0902 896 936

 

Đ/c Hồ Văn Thời (Phó Giám đốc)

3 865 345

0908 030 801

 

Văn thư

3 864 573

 

 

Số Fax

3 865 795

 

 

Số trực 24/24

3 864 573

 

4

KBNN Bác Ái

 

 

 

Đ/c Hoàng Hòa (Giám đốc)

3 854 375

0918 461 415 

 

 

 

 

 

Văn thư

3 840 192

 

 

Số Fax

3 840 083

 

 

Số trực 24/24

3 840 083

 

5

KBNN Thuận Bắc

 

 

 

Đ/c Dương Công Trinh (Giám đốc)

3 500 704

0982 384 220

 

Đ/c Nguyễn Văn Việt (Phó Giám đốc)

3 625367

0984636736

 

Văn thư

3 625 260

 

 

Số Fax

3 625 260

 

 

Số trực 24/24

3 625 105

 

6

KBNN Thuận Nam

 

 

 

Đ/c Trần Văn Dũng (Giám đốc)

3 750 074

0908 310 678

 

Đ/c Lương Thị Liên (Phó Giám đốc)

3 553 230 

0919 857 173

 

Văn thư

3 553 230 

 

 

Số Fax

  3 750 070 

 

 

Số trực 24/24

3 763 435