64 người đang online
°

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Đăng ngày 12 - 07 - 2023
Lượt xem: 70
100%

Thực hiện Quyết định số 6429/QĐ-KBNN ngày 13/12/2022 của Tổng Giám đốc KBNN về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2023 của Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 03/7/2023 Giám đốc KBNN Ninh Thuận ban hành Quyết định số 576/QĐ-KBNT về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi NSNN thực hiện kiểm soát chi qua KBNN tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y năm 2022.

 

Ngày 10/7/2023, tại trụ sở làm việc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận tổ chức cuộc họp công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước năm 2023 tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Tham dự cuộc họp, về phía Đoàn thanh tra có Trưởng đoàn, thành viên và giám sát Đoàn thanh tra; về phía đơn vị được thanh tra có lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo phòng nghiệp vụ, phụ trách kế toán và đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị được thanh tra.

Toàn cảnh cuộc họp công bố quyết định thanh tra

Tại buổi làm việc, ông Trần Tiến Dũng, Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra KBNN Ninh Thuận - Trưởng đoàn thanh tra, công bố toàn văn các Quyết định số 576/QĐ-KBNT ngày 03/7/2023 của Giám đốc KBNN Ninh Thuận về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi NSNN thực hiện kiểm soát chi qua KBNN tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y năm 2022 và Quyết định số 577/QĐ-KBNT ngày 03/7/2023 của Giám đốc KBNN Ninh Thuận về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Đồng thời, phổ biến mục đích, nội dung thanh tra và trao đổi một số vấn đề liên quan đến cuộc thanh tra tại đơn vị.

Ông Trần Tiến Dũng - Trưởng đoàn thanh tra phát biểu tại cuộc họp

Về mục đích, yêu cầu cuộc thanh tra: Đánh giá tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi NSNN thực hiện kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước niên độ ngân sách 2022; Phát hiện và xử lý các vi phạm thuộc các hành vi VPHC trong lĩnh vực KBNN, đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục theo quy định.

Về nội dung thanh tra: Xác định tính trung thực của các hồ sơ thanh toán tại đơn vị, các khoản chi NSNN phải đảm bảo các điều kiện chi NSNN theo quy định của pháp luật; Chấp hành quy định về thủ tục kiểm soát chi NSNN qua KBNN.

Về nhiệm vụ, quyền hạn Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra được thực hiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 576/QĐ-KBNT ngày 03/7/2023;  Điều 81, Điều 82 của Luật Thanh tra năm 2022 và quy định của pháp luật về thanh tra.

Về quyền và nghĩa vụ của đơn vị được thanh tra được thực hiện theo quy định tại Điều 91, Điều 92 của Luật Thanh tra năm 2022 và quy định của pháp luật về thanh tra. Cụ thể: Chấp hành quyết định thanh tra; Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, công chức thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp; Thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kết luận thanh tra, quyết định xử lý của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, công chức thanh tra; Có quyền giải trình về nội dung thanh tra.

Ông Phan Đình Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu của lãnh đạo đại diện đơn vị được thanh tra, ông Phan Đình Thịnh -  Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đơn vị thực hiện nghiêm túc Quyết định số 576/QĐ-KBNT ngày 03/7/2023 của Giám đốc KBNN Ninh Thuận, cũng như việc tiếp thu các nội dung mà Trưởng đoàn thanh tra đã phổ biến, nhanh chóng cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ tài liệu theo yêu cầu; bố trí địa điểm làm việc, nơi bảo quản tài liệu cho Đoàn thanh tra; cử công chức làm đầu mối trao đổi thông tin, phối hợp và tạo điều tốt nhất để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Theo quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra thành lập theo Quyết định số 576/QĐ-KBNT ngày 03/7/2023 của Giám đốc KBNN Ninh Thuận sẽ thanh tra trực tiếp tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y trong thời hạn 15 kể từ ngày công bố quyết định./.

Tin liên quan

Thông báo Kế luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi NSNN...(14/11/2023 2:04 CH)

Kết luận Thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y(03/08/2023 8:05 SA)

Thông báo Kết luận Thanh tra kiểm tra về các khoản Chi NSNN tại Chi cục Chăn nuôi Thú y. (02/08/2023 8:07 SA)

Thông báo phê duyệt Kế hoạch Thanh tra chuyên ngành năm 2023 của KBNN tỉnh (11/04/2023 4:46 CH)

Tin mới nhất

Thông báo Kế luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi NSNN...(14/11/2023 2:04 CH)

Kết luận Thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y(03/08/2023 8:05 SA)

Thông báo Kết luận Thanh tra kiểm tra về các khoản Chi NSNN tại Chi cục Chăn nuôi Thú y. (02/08/2023 8:07 SA)

Thông báo phê duyệt Kế hoạch Thanh tra chuyên ngành năm 2023 của KBNN tỉnh (11/04/2023 4:46 CH)