64 người đang online
°

2. Báo cáo Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết

Đăng ngày 23 - 06 - 2023
Lượt xem: 356
100%

Báo cáo Giữa nhiệm kỳ 2020-2025

 

BÁO CÁO

Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

Khối Cơ quan – Doanh nghiệp Tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ cơ sở Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

------

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020-2025

 

* Bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

          Đảng bộ cơ sở Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020-2025 đã lãnh, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Ninh Thuận có những thuận lợi, khó khăn đan xen, đặc biệt là trong tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp đã ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội.

          - Thuận lợi:

Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm của Bộ Tài chính, KBNN; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy khối Cơ quan –Doanh nghiệp tỉnh trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Truyền thống đoàn kết nội bộ, tinh thần vượt khó của đảng viên, công chức trong Đảng bộ luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.   

          - Khó khăn:

Do đặc thù thường xuyên giao dịch với khách hàng nên một số hoạt động tổ chức trong ngày làm việc gặp nhiều khó khăn, phải thực hiện ngoài giờ, ngày nghỉ. Các đồng chí cấp uỷ viên kiêm nhiệm nhiều công việc, tập trung công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính, giải quyết công việc đúng quy định, không để trễ thời gian nên trong triển khai thực hiện một số nhiệm vụ không thể tránh khỏi thiếu sót.

Trong thời gian này là đại dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi hoạt động của đảng bộ, một số nhiệm vụ triển khai còn chậm.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

* Đại hội Đảng bộ cơ sở KBNN Ninh Thuận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 8 chỉ tiêu, đến nay có 8/8 chỉ tiêu đều đạt và vượt, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu 1: Hàng năm, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 90% trở lên chi bộ trực thuộc Đảng bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả: 100% chi đảng bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chỉ tiêu 2: Tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Có 100% đảng viên và 95% trở lên quần chúng tham gia. Kết quả: Đảng ủy đã tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, 100% đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu và viết bài thu hoạch; từ 94%-99% quần chúng tham gia.

Chỉ tiêu 3: 100% chi, đảng bộ xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết Đảng các cấp; chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên và cấp mình. Kết quả: Sau Đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, 10/10 chi bộ trực thuộc đều ban hành Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội; Chương trình công tác và chương trình KTGS toàn khóa. đạt chỉ tiêu.

Chỉ tiêu 4: 100% chi, đảng bộ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII); 100% cán bộ, đảng viên đăng ký xây dựng và thực hiện tốt nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Kết quả: 100% đảng viên thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu; đăng ký nội dung nêu gương phù hợp với vị trí công tác, nhiệm vụ được giao. Chi, Đảng bộ tổ chức thực hiện tốt NQ TW 4 và CT 05 của Bộ Chính trị đạt chỉ tiêu.

Chỉ tiêu 5: Hàng năm có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 15%-20%. Kết quả: có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chỉ tiêu 6: Phấn đấu kết nạp 07 quần chúng ưu tú vào Đảng. Kết quả:  Trong nửa đầu nhiệm kỳ (từ tháng 05/2020-6/2023) đã kết nạp được 10 đảng viên mới, đạt 142% .

Chỉ tiêu 7: Cử đi đào tạo lý luận chính trị: cao cấp 2-3 đồng chí; trung cấp 7-10 đồng chí. Kết quả: Đã cử 11 đồng chí đi học trung cấp LLCT đạt 110% (số liệu tính đến 21/6/2023); cao cấp LLCT chưa có trường hợp nào được cử đi (đã đăng ký 01 trường hợp nhưng chưa được duyệt)

Chỉ tiêu 8: Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Đoàn Thanh niên giữ vững danh hiệu“Xuất sắc”; Công đoàn cơ sở giữ vững danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Kết quả: Công đoàn cơ sở được xếp loại Hoàn thành tốt năm 2020; Hoàn thành xuấc sắc năm 2021, 2022; (Chi đoàn thanh niên giải thể năm 2022).

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

          1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác quốc phòng - an ninh:

          1.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

          Bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện quản lý thu, chi quỹ NSNN trên địa bàn đảm bảo an toàn, đúng quy định đáp ứng kịp thời nhu cầu chi, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, chấp hành các cơ chế, chính sách quy trình nghiệp vụ và công tác quản lý nội bộ đảm bảo an ninh trật tự cơ quan. Thực hiện giám sát trực tiếp, giám sát từ xa, chấn chỉnh kịp thời sai sót nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan KBNN đối với các tổ chức, cá nhân có giao dịch với Kho bạc; thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý, sử dụng user, mật khẩu, chứng thư số đúng quy định; đảm bảo an toàn tiền và tài sản nhà nước giao Kho bạc quản lý.

Tổ chức phối hợp tốt với cơ quan Thuế, các NHTM trên địa bàn tập trung nhanh khoản thu NSNN, hoàn trả NSNN điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nộp tiền vào ngân sách, giảm tỷ trọng thu bằng tiền mặt tại kho bạc. Kết quả thu NSNN hàng năm đều đạt và vượt dự toán được HĐND giao.

Thực hiện tốt công tác kiểm soát chi NSNN chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, giải quyết hồ sơ đúng thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị khi thanh toán. Chủ động tháo gỡ vướng mắc, khó khăn phát sinh, phối hợp triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, cấp ủy, chính quyền địa phương và KBNN trong tình hình mới. Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động nội bộ đơn vị: công tác cải cách hành chính, ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý; đổi mới lề lối làm việc theo hướng công khai thủ tục hành chính, dân chủ, minh bạch; đẩy mạnh hiện đại hóa trong công tác chi NSNN trên địa bàn, đến nay 100% đơn vị sử dụng ngân sách trên toàn tỉnh đã tham gia thực hiện các giao dịch với ngân sách nhà nước qua dịch vụ công trực tuyến kho bạc với số lượng giao dịch trực tuyến đạt trên 99% số lượng giao dịch (trừ các đơn vị an ninh, quốc phòng); triển khai thực hiện quy định về ký số, ban hành văn bản điện tử góp phần tăng cường chất lượng quản lý văn bản đi đến khoa học hơn, kiểm soát được tiến độ xử lý công việc, thông tin báo cáo kịp thời; tiết kiệm được kinh phí hành chính và thời gian.

1.2. Công tác quốc phòng - an ninh được chú trọng:

- Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo công tác quốc phòng-an ninh, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong tình hình mới, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, công chức không tham gia tệ nạn xã hội, cảnh giác cao trước âm mưu “diễn biến hoà bình”, phòng chống bạo loạn của các thế lực thù địch. Phối hợp với công an tỉnh, huyện thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống KBNN, thực hiện tốt phòng trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong hình mới”, tổ chức trực cơ quan 24/24, trực tăng cường các ngày lễ của đất nước.

- Chú trọng công tác bảo mật, đảm bảo an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu; chấp hành nghiêm túc quy định về an toàn bảo mật thông tin trong hệ thống KBNN; cơ sở dữ liệu toàn hệ thống KBNN Ninh Thuận luôn hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả, không có trường hợp nào truy cập dữ liệu trái phép. Đảm bảo về quốc phòng-an ninh, không để xảy ra mất trật tự, không có cháy, nổ, mất tiền, tài sản của nhà nước giao kho bạc quản lý.

- Hàng năm Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cơ quan; xây dựng kế hoạch thực hiện bảo vệ an ninh trật tự cơ quan, an toàn tiền và tài sản nhà nước giao Kho bạc quản lý.

2. Công tác chính trị - tư tưởng; triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/58/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Thực hiện chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối, hàng năm Ban thường vụ Đảng ủy đã ban hành kế hoạch triển khai quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng đến toàn thể đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ.

- Thời gian qua, trong điều kiện dịch Covid-19, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; trong đó tăng cường phương thức tuyên truyền qua hệ thống mạng nội bộ, trực tuyến; đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt, báo cáo và chỉ đạo kiểm tra viết bài thu hoạch sau học tập quán triệt nghị quyết có sự giám sát của Đảng ủy.

- Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối, BTV Đảng ủy chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên, quần chúng thông qua nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng hàng tháng, định hướng chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý và triển khai thực hiện Chuyên đề hàng năm về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện “mục tiêu kép” về linh hoạt thích ứng, hiệu quả phòng chống dịch và phát triển KTXH của tỉnh trong thời gian tới. Tổ chức học tập, quán triệt Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư về một số vấn đề lý luận và thực tiễn CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

          - Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng cụ thể: hàng năm đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hướng dẫn đảng viên, công chức xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện đăng ký nội dung học tập làm theo Bác về phong cách làm việc gắn với nhiệm vụ được phân công; ký cam kết tu dưỡng rèn luyện, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và Nhà nước; Cấp ủy các chi bộ xây dựng, bồi dưỡng tập thể, cá nhân điển hình; tổ chức nhận xét đánh giá hàng tháng làm cơ sở kiểm điểm đánh giá cuối năm.

          3. Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, XIII):

3.1. Công tác tổ chức xây dựng đảng:

Để hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp Tỉnh lần thứ VII;  Đại hội Đảng bộ KBNN Ninh Thuận lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy ban hành Nghị quyết, Chương trình công tác của từng năm, chỉ đạo UBKT xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Cấp ủy, UBKT triển khai thực hiện.

Chỉ đạo 10/10 chi bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đúng kế hoạch; sau Đại hội, các chi bộ xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ đảng viên đầy đủ đúng quy định. Thực hiện công tác quản lý, tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ đúng quy định, đúng thẩm quyền.

BCH Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, đổi mới đa dạng về hình thức sinh hoạt (hình thức tập trung, trực truyến, kết hợp giữa tập trung với trực tuyến tùy tình hình, điều kiện thực tế, nội dung cuộc họp), đảm bảo nội dung, chất lượng sinh hoạt Đảng và thời gian sinh hoạt. Các chi bộ thực hiện đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng theo Quy định số 38-QĐ/TU của Tỉnh ủy.

Đảng viên trong đảng bộ chấp hành tốt Điều lệ Đảng, tham gia sinh hoạt đảng đầy đủ, nếu vắng mặt đều có lý do chính đảng, thực hiện đóng nộp đảng phí hàng tháng đầy đủ, đúng quy định. Đảng ủy thực hiện trích nộp đảng phí lên Đảng ủy Khối đầy đủ, đúng kỳ, báo cáo đúng quy định. 100% đảng viên được Đảng ủy giới thiệu về tham gia sinh hoạt đảng nơi cư trú và thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên được cấp ủy địa phương đánh giá tốt. Qua đánh giá, thẩm định của cấp ủy Đảng về chất lượng đảng viên, tổ chức đảng hàng năm tại Đảng bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tính đến giữa nhiệm kỳ, Đảng ủy đã kết nạp được 10 đảng viên mới, đạt 142% kế hoạch, 10 đảng viên học lớp bồi dưỡng đảng viên mới; để nghị chuyển đảng chính thức cho 08 đảng viên dự bị.

3.2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bám sát chỉ đạo và thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan–Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy kịp thời chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên .

Hàng năm, Cấp ủy chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đảng viên, công chức xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu. Sau kiểm điểm Đảng ủy và các chi ủy xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cùng với đánh giá tổng kết công tác xây dựng Đảng hàng năm đều được đánh giá thực hiện nghiêm túc và đầy đủ.

          4. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy luôn đề cao vai trò công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, hàng năm đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện kiểm tra theo chương trình kế hoạch, thực hiện giám sát thường xuyên thông qua tham dự sinh hoạt định kỳ tại chi bộ thuộc Đảng bộ; chỉ đạo các chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 02-HD/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW và Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên.

          Tính đến giữa nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình hang năm đã đề ra; thường xuyên giám sát công tác quán triệt, học tập, nghiên cứu, viết thu hoạch sau học tập các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh;  Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tập trung kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với chi bộ trực thuộc; bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức giám sát thông qua tham dự sinh hoạt đnh k ti các chi b trc thuc.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng từng bước đi vào nề nếp; tập trung giám sát thường xuyên để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh thiếu sót hạn chế, phòng ngừa vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng chính là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

* Công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp:

Nhận thức rõ công tác nội chính, PCTN và CCTP là nhiệm vụ thường xuyên trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ của ngành, KBNN Ninh Thuận đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh công tác xây dựng, thể chế hoá các mối quan hệ công tác thành những nội quy, quy chế trọng tâm nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu cấp thiết thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Đảng uỷ, lãnh đạo cơ quan đã quan tâm, chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đã có sự phối hợp tốt trong quá trình tổ chức thực hiện. Nhờ đó, nhận thức của công chức về công tác nội chính, PCTN có sự chuyển biến tích cực; chưa có trường hợp để mất an toàn thông tin; chưa có đơn thư khiếu nại tố cáo về cán bộ đảng viên, quần chúng nhũng nhiễu, gây phiền hà; không có trường hợp CBCC vi phạm, không có trường hợp nào gửi đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại KBNN Ninh Thuận.

Công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện PCTN cụ thể: Triển khai Dịch vụ công trực tuyến đối với các đơn vị sử dụng NSNN; tăng cường CCHC trong công tác thu, chi NSNN trên địa bàn; công khai các thủ tục yêu cầu được kiểm soát, thời gian giải quyết và hẹn trả đúng quy định; cập nhật các quy trình nghiệp vụ mới ban hành tại bảng niêm yết công khai các TTHC và trên trang web KBNN Ninh Thuận; công khai hộp thư điện tử, điện thoại đường dây nóng, hộp thư góp ý.

          5. Tăng cường đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

          Đảng ủy triển khai quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; hàng năm phối hợp cùng thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị công chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; tổ chức ký kết giao ước, phát động phong trào thi đua;

          Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ và Bộ Quy tắc ứng ứng xử của công chức, viên chức, người lao động theo Quyết định 2594/QĐ-KBNN ngày 07/6/2022 của Tổng Giám đốc KBNN; Chỉ thị 57-CT/TU, ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 39-CT/TU, ngày 22/6/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh khi tham gia mạng xã hội.

Các cấp ủy đã chỉ đạo BCH Công đoàn phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền trong lực lượng đoàn viên, công chức tích cực phát hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sáng tạo, lao động giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động TDTT, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe công chức trong đơn vị.

          6. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể vững mạnh:

          Đảng ủy đã lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan vững mạnh, phát triển trên các lĩnh vực; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của lãnh đạo đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của công chức, ứng dụng công nghệ trong giải quyết các thủ tục hành chính, giảm thời gian, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân có quan hệ với NSNN. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Đảng ủy đã chỉ đạo, định hướng các hoạt động của Công đoàn, Chi đoàn thanh niên thực hiện tốt Điều lệ và Quy chế hoạt động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng đơn vị vững mạnh, cơ quan xanh-sạch-đẹp. Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, thực hiện trách nhiệm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Ban Chấp hành Công đoàn và Chi đoàn thanh niên cùng tham gia vào công tác quản lý cơ quan, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống tiêu cực, tệ nạn xã hội, phòng chống sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong lực lượng đoàn viên và tích cực tham gia ủng hộ vào các quỹ do địa phương và KBNN phát động.

          7. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Cấp ủy đảng thường xuyên coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo; nâng cao chất lượng ban hành các văn bản, Nghị quyết... Trên cơ sở các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, cấp uỷ Đảng đã cụ thể hoá bằng các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch công tác để triển khai thực hiện. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình công tác toàn khóa, quy chế làm việc của Ban Chấp hành, quy chế phối hợp giữa cấp ủy và chính quyền. Thực hiện phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí trong BCH, Ban Thường vụ. Nâng cao chất lượng các kỳ họp, hội nghị của BCH, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Để đạt được mục tiêu, vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình thực hiện, cấp uỷ Đảng đã ban hành một số Nghị quyết chuyên đề như: Nghị quyết chuyên đề quản lý thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Nghị quyết chuyên đề về bảo đảm an ninh trật tự; về nâng cao kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước năm 2022… để lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đầy đủ phẩm chất chính trị, có năng lực thực tiễn là nhân tố quyết định việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, cấp uỷ đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và cấp uỷ các cấp. Một mặt tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; mặt khác không ngừng đổi mới công tác cán bộ theo hướng đảm bảo thực chất, công khai, minh bạch. Quan tâm chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, gắn với quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ hiệu quả, phát huy được năng lực, sở trường; quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ có năng lực.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ và Ban lãnh đạo cơ quan cũng đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo tinh thần sâu sát cơ sở; tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế; Kịp thời sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối. Tiếp tục phát huy lợi thế trang thông tin nội bộ của KBNN Ninh Thuận trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng đến các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ góp phần trong việc cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

  1. Đánh giá tổng quát

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm và đến giữa nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp Tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Kho bạc Nhà nước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy; Triển khai nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết Trung uơng 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy được tăng cường, thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy và tổ chức đảng, công tác quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường; niềm tin của đội ngũ cán bộ, công chức đối với cấp ủy Đảng ngày càng được nâng lên.  

  1. Những hạn chế

- Trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quản lý của lãnh đạo một số đơn vị còn hạn chế, thiếu kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quy định, còn để xảy ra một số sai sót về nghiệp vụ được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, đảng ủy và lãnh đạo cơ quan kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

- Công tác kiểm tra, giám sát tại một số chi bộ trực thuộc chưa đạt chất lượng, hiệu quả; Sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của một số chi bộ có nội dung chưa phong phú.

- Công tác lãnh đạo chỉ đạo các đoàn thể quần chúng đôi lúc chưa kịp thời; BCH các đoàn thể có khi còn chậm trong công tác tham mưu; một số ít đảng viên chưa mạnh dạn trong đóng góp ý kiến xây dựng đảng.

  1. Nguyên nhân
    1. Nguyên nhân đạt được

Một là, có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Cấp ủy Đảng cấp trên, Bộ Tài chính, KBNN và cấp ủy Đảng bộ đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, ngành để vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Hai là, Cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đề cao công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Chỉ thị số 05-CT/TW và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giải quyết kịp thời những phát sinh, vướng mắc không để tồn tại lâu trong nội bộ.

Ba là, cấp ủy đảng đã tích cực cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối đến cán bộ, đảng viên; nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan về công tác xây dựng Đảng được nâng cao, góp phần tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh.     

  1. Nguyên nhân hạn chế

Chủ yếu xuất phát từ việc nghiên cứu, cập nhật chế độ chính sách chưa kịp thời, sâu kỹ nên để sai sót trong thực thi nhiệm vụ; một số cá nhân, bí thư, cấp ủy chưa quan tâm, nhắc nhở. Các đ/c cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, BCH các đoàn thể hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, trong khi đó khối lượng công việc chuyên môn ngày càng nhiều, do đó triển khai công tác đôi lúc còn chậm, chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ chưa kỹ, công tác kiểm tra giám sát chưa đảm bảo quy trình.

  1. Một số kinh nghiệm

Một là, luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Đảng ủy khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng.

Hai là, phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí; phát huy dân chủ; chú trọng công tác cán bộ, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan.

Ba là, coi trọng công tác chính trị tư tưởng, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Bốn là, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tinh thần, trách nhiệm của các thành viên cấp ủy trong công tác đảng, là những đảng viên vững về chuyên môn nghiệp vụ, sâu sát tình hình của đơn vị và gương mẫu trong mọi hoạt động.

Năm là, phải xem trọng công tác kiểm tra, tự kiểm tra giám sát là nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời nhắc nhở, uốn nắn kịp thời những sai sót của đảng viên và công chức, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng; thực hiện đánh giá cán bộ Đảng viên, công chức một cách công khai minh bạch, đồng thời khen thưởng kịp thời những TCCS đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc.

Sáu là, chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và đoàn thể- vững mạnh.

 

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

TRONG THỜI GIAN TỚI

 

I- PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU

         1. Phương hướng

          Cùng với hệ thống KBNN thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, nhiệm vụ đặt ra cho KBNN Ninh Thuận trong nhiệm kỳ 2020-2025 là hết sức nặng nề, song với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính, KBNN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh; với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật cao, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025.

         2. Mục tiêu chung

Xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực hoạt động có hiệu quả; xây dựng cơ quan vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

          Đảng ủy xác định một số chỉ tiêu cho 02 năm còn lại của nhiệm kỳ, cụ thể:

 1. Tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; trên 90% chi bộ trực thuộc Đảng bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ được Đảng ủy Khối xếp lọai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị.

3. 100% chi, đảng bộ xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện tốt chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên và cấp mình.

4. 100% chi, đảng bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, XIII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký xây dựng và thực hiện tốt nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

5. Hàng năm có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 15%-20%.

6. Phấn đấu kết nạp 04 quần chúng ưu tú vào Đảng.

7. Cử đi đào tạo lý luận chính trị (trung và cao cấp): 2-3 đồng chí.

8. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Công đoàn cơ sở giữ vững danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

II. NHÓM CÁC GIẢI PHÁP TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ

          1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác quốc phòng- an ninh:

          - Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 02 năm còn lại của nhiệm kỳ, đảm bảo quản lý an toàn quỹ NSNN, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong mọi giai đoạn. Phát huy vai trò chủ động trong việc phối hợp với các đơn vị trong ngành Tài chính và sở, ban, ngành địa phương trong việc điều hành quản lý ngân sách nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao.

          Mục tiêu đặt ra là phối hợp hoàn thành kế hoạch dự toán thu NSNN trên địa bàn và kiểm soát giải quyết kịp thời nhu cầu nhiệm vụ chi của địa phương, đơn vị. 100% hồ sơ, chứng từ được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, không có trường hợp trễ hẹn. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý tiền và tài sản nhà nước đảm bảo tuyệt đối an toàn. Triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần hoàn thành kế hoạch đầu tư công.

- Đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hành chính, ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý; đổi mới lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch, thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại nơi thuận tiện cho khách hàng dễ thấy, dễ lấy, dễ nhìn và được niêm yết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tác nghiệp, khuyến khích công chức phát huy sáng kiến cải tiến hợp lý hóa công việc. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của KBNN. Nâng cao kết quả hài lòng của các đơn vị giao dịch đối với sự phục vụ của KBNN Ninh Thuận; duy trì và nâng cao vị thứ xếp hạng về cải cách hành chính của KBNN Ninh Thuận trong khối các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh.

- Chú trọng công tác quốc phòng - an ninh, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong tình hình mới, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức. Phối hợp với công an tỉnh thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống KBNN; thực hiện tốt phòng trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Tiếp tục rà soát hoàn thiện phương án bảo vệ, phòng chống đột nhập, phòng cháy chữa cháy. Tiếp tục ban hành Nghị quyết chuyên đề về bảo đảm an ninh trật tự 02 năm còn lại của nhiệm kỳ.

- Chú trọng công tác bảo mật, đảm bảo an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu; chấp hành nghiêm túc quy định về an toàn bảo mật thông tin trong hệ thống KBNN.

2. Công tác chính trị - tư tưởng; gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối cho cán bộ đảng viên, công chức trong đơn vị, thực hiện viết thu hoạch sau khi học tập đảm bảo yêu cầu. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thông tin thời sự, giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên, quần chúng để nâng cao hiệu quả việc học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

- Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn thực hiện Chuyên đề toàn khoá và chuyên đề hàng năm.

3. Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, XIII):

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) theo chỉ đạo, định hướng của Cấp ủy cấp trên; xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm hạn chế hàng năm đã được chỉ ra; triển khai việc ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và Nhà nước gắn với đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác hàng năm.

- Nghiên cứu, lựa chọn một số vấn đề, nội dung trọng tâm để xây dựng Nghị quyết chuyên đề nhằm tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ đã đề ra theo Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, bồi dưỡng, giúp đỡ đảng viên dự bị.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

          4. Công tác kiểm tra, giám sát và công tác nội chính:

- Chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng 02 năm còn lại của nhiệm kỳ.

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiếp tục phát huy vai trò chủ động tham mưu cho Đảng ủy xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm; các chi bộ từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên.

- Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác nội chính và cải cách tư pháp.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Đảng ủy Khối.

          5. Công tác dân vận gắn với lãnh đạo xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh

          - Đảng ủy quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới, chỉ đạo kịp thời triển khai quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động.

          - Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

- Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động đoàn thể thực hiện tốt Điều lệ và quy chế hoạt động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng đơn vị vững mạnh, cơ quan xanh-sạch-đẹp, xây dựng hình ảnh người làm nghề Kho bạc luôn trách nhiệm và tận tâm phục vụ.

III. KIẾN NGHỊ: không có.

          Trên đây là báo cáo sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ cơ sở KBNN Ninh Thuận./.  

 


BC_ĐU giua nhiem ky 2020-2025.doc

Tin liên quan

5. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện...(23/06/2023 12:54 CH)

4. Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối...(23/06/2023 12:50 CH)

3. Bảng đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025(23/06/2023 12:20 CH)

1. Chương trình Hội nghị Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025(23/06/2023 10:22 SA)

Tin mới nhất

5. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện...(23/06/2023 12:54 CH)

4. Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối...(23/06/2023 12:50 CH)

3. Bảng đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025(23/06/2023 12:20 CH)

1. Chương trình Hội nghị Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025(23/06/2023 10:22 SA)