21 người đang online
°

4. Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày 23 - 06 - 2023
Lượt xem: 81
100%

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2023

và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023

------

Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023 như sau:

I. Đặc điểm tình hình

- KBNN Ninh Thuận hiện có 134 người, trong đó có 118 công chức và 16 hợp đồng lao động theo Nghị định 111.

- Đảng bộ hiện có 100 đảng viên, chiếm 75% tổng số CBCC, người lao động; trong đó đảng viên chính thức 98 đồng chí, đảng viên dự bị 02 đồng chí.

- Số chi bộ trực thuộc: 10 chi bộ (gồm 06 chi bộ KBNN huyện, 04 chi bộ các phòng và Văn phòng).

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn

            1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

            Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện quản lý thu, chi quỹ NSNN trên địa bàn đảm bảo an toàn, đúng quy định đáp ứng kịp thời nhu cầu chi, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương [1]. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực chủ yếu:

Phổ biến, quán triệt yêu cầu toàn thể cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc. Thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 589/CT-KBNN ngày 07/02/2023 của Tổng Giám đốc KBNN về tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/BCSĐ ngày 01/3/2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính và Chỉ thị số 01/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng của công chức, viên chức Bộ Tài chính.

Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc trong thực thi nhiệm vụ; Chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số nhằm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc trong việc đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ.

            Đảm bảo vận hành hệ thống CNTT phục vụ khóa sổ, quyết toán 2022 và chuyển sổ 2023; Phối hợp với cơ quan công an địa bàn tổ chức trực bảo vệ 24/24 giữ vững an ninh, an toàn trụ sở trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

            - Công tác thu, chi NSNN:

            Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu và 08 Ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tập trung kịp thời các nguồn thu vào ngân sách, thực hiện điều tiết các khoản thu NSNN cho các cấp theo quy định; Thực hiện kiểm soát chi đảm bảo chặt chẽ, đúng chế độ, dự toán được duyệt; thủ tục hành chính kiểm soát theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP và Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 589/CT-KBNN ngày 07/02/2023 của Tổng Giám đốc KBNN, không yêu cầu đơn vị gửi hồ sơ giấy trước khi chuyển hồ sơ qua DVCTT, tiếp nhận và trả kết quả đúng thời gian quy định từng loại hồ sơ theo quy trình luân chuyển hồ sơ, chứng từ chi NSNN tại KBNN; Hoàn thành nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại văn bản số 270/VPUB-KTTH ngày 30/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; văn bản số 764/BTC-KBNN ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính về tham gia ý kiến góp ý báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hằng năm đúng quy định.

Tổng số thu NSNN năm 2023 đến ngày 11/6/2023 là: 1.527 tỷ đồng, (không bao gồm khoản vay, thu chuyển giao, thu chuyển nguồn, thu kết dư), đạt 45% dự toán năm Trung ương giao (3.393,5 tỷ đồng), đạt 41,75% dự toán năm HĐND giao (3.658 tỷ đồng), giảm 22,29% so cùng kỳ năm trước, chi tiết: số thu nội địa: 1.501 tỷ đồng, đạt 46% dự toán Trung ương giao (3.243,5 tỷ đồng) đạt 42,8% dự toán năm HĐND giao (3.508 tỷ đồng), giảm 22,88% so với cùng kỳ năm trước; số thu hải quan  17,5 tỷ đồng đạt 11,68% dự toán Trung ương, HĐND giao trong năm (150 tỷ đồng), giảm 4,47% so với cùng kỳ năm trước

Số liệu chi NSNN năm 2023 đến ngày 11/6/2023 như sau: Tổng số chi NSNN năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh3.933 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách địa phương là 3.523,6 tỷ đồng, chi tiết: chi đầu tư phát triển: 1.881 tỷ đồng; chi thường xuyên: 1.641,3 tỷ đồng, đạt 38,86% dự toán HĐND giao là  4.224  tỷ đồng. chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 01 tỷ đồng, chi trả lãi vay: 0,3 tỷ đồng.

- Công tác kiểm soát chi ĐTXDCB:

Trong kiểm soát chi đầu tư công luôn bám sát kế hoạch vốn năm và thông báo mức vốn của cơ quan tài chính, đôn đốc chủ đầu tư giải ngân ngay từ những tháng đầu năm; lãnh đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương thời hạn tiếp nhận và xử lý hồ sơ, chứng từ, không được phép hướng dẫn khách hàng quá 02 lần/01 bộ hồ sơ…nghiêm cấm hành vi gây phiền hà, khó khăn cho đơn vị. Tích cực đôn đốc thu hồi vốn tạm ứng chi thường xuyên, tạm ứng chi đầu tư XDCB, vốn ứng trước, các khoản phải thu, phải trả dự án có quyết định phê duyệt quyết toán, kiến nghị kiểm toán, trao đổi vướng mắc khó khăn...[2]. Kết quả:

Tổng số giải ngân các nguồn vốn đầu tư công toàn tỉnh là 656 tỷ đồng/2.972 tỷ đồng, đạt 22% Kế hoạch. Chi tiết: nguồn vốn trung ương do Bộ, ngành quản lý đạt 5% Kế hoạch (04 tỷ đồng/80 tỷ đồng); nguồn vốn địa phương (tỉnh, huyện, xã) đạt 22,5% Kế hoạch (652 tỷ đồng/2.892 tỷ đồng)

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chứng từ qua DVCTT:

Tổng số chứng từ chi NSNN phát sinh trên DVCTT đến 11/6/2023 là 90.251 chứng từ, hồ sơ (không bao gồm ANQP, các giao dịch chi không thuộc diện qua DVCTT). Giải quyết đúng hạn: 90.238 chứng từ, hồ sơ; tiếp nhận quá hạn: 20 hồ sơ; giải quyết trễ hạn 13 chứng từ (chiếm 0,014%).

  • Công tác cải cách hành chính:

Tổ chức khai thác, vận hành trang Web thành phần Kho bạc trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh hiệu quả, công khai Bộ TTHC theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP và một số biểu mẫu được thay đổi, bổ sung theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP; đăng tải kịp thời thông tin hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc liên quan tới đơn vị giao dịch và doanh nghiệp; thiết lập chuyên mục tiếp nhận và giải đáp các ý kiến phản ánh của cá nhân, tổ chức.

Duy trì thực hiện quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015.

Thực hiện việc giao nhận hồ sơ kiểm soát chi điện tử qua Cổng thông tin điện tử KBNN (DVCTT). Chấp hành nghiêm các nội dung yêu cầu tại Chỉ thị số 589/CT-KBNN ngày 07/02/2023, không yêu cầu đơn vị gửi hồ sơ giấy trước khi gửi qua DVCTT, không được hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ quá 01 lần.

Thông báo đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước (theo Thông báo số 1025/TB-KBNN) trên trang UBND tỉnh, thời gian bắt đầu khảo sát đợt 01 trên DVCTT từ ngày 15/3/2023-15/5/2023.

- Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động nội bộ đơn vị: công tác cải cách hành chính, ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý; đổi mới lề lối làm việc theo hướng công khai thủ tục hành chính, dân chủ, minh bạch; đẩy mạnh hiện đại hóa trong công tác thu chi NSNN trên địa bàn.

            2. Công tác quốc phòng - an ninh

Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo công tác quốc phòng-an ninh, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan; nêu cao tinh thần cảnh giác về tội phạm trong tình hình mới, giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức nhất là lực lượng bảo vệ nội bộ cảnh giác cao trước âm mưu “diễn biến hoà bình”, phòng chống bạo loạn của các thế lực thù địch; xây dựng phương án PCCC, an ninh trật tự năm 2023. Phối hợp với công an tỉnh thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống KBNN; thực hiện tốt phòng trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong hình mới”, xây dựng phương án phòng, chống khủng bố. Thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, phương án bảo vệ, phòng chống đột nhập đảm bảo an toàn đúng quy định. Tổ chức trực cơ quan 24/24, trực tiếp công dân, trực tăng cường trong thời gian cao điểm đặc biệt là trong những ngày lễ trọng đại của đất nước. Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 (NQ số 375-NQ/ĐU ngày 06/01/2023 của Đảng ủy Kho bạc)

Chú trọng công tác bảo mật, đảm bảo an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu; Tăng cường giám sát các hệ thống thông tin; sao lưu dữ liệu ra đĩa DVC; chấp hành nghiêm túc quy định về an toàn bảo mật thông tin trong hệ thống KBNN. Đảm bảo về quốc phòng-an ninh, không để xảy ra mất trật tự, không có cháy, nổ, mất tiền, tài sản của nhà nước giao quản lý, không có công chức vi phạm pháp luật hoặc tham gia các tệ nạn xã hội,...

III. Công tác xây dựng Đảng

  1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Thực hiện chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối, trong những tháng đầu năm, Đảng ủy đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận [3] để lãnh, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt luôn kiên định lập trường tư tưởng cách mạng, thể hiện trách nhiệm cá nhân của mình trước tập thể trong đó đa số đều phát huy được mặt tích cực, gương mẫu, thẳng thắn tự phê bình và phê bình góp ý xây dựng để cùng tiến bộ.

            Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và công chức hiện nay tại cơ quan, đơn vị ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và Ban chấp hành các đoàn thể.

            Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo việc đa dạng hóa các hình thức học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối; toàn thể đảng viên, công chức được học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” do Đảng ủy khối tổ chức trực tuyến vào ngày 14/3/2023; giao nhiệm vụ các đảng ủy viên, chi ủy chi bộ giám sát và báo cáo Đảng ủy tình hình đảng viên, công chức việc học tập chuyên đề bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

            Các chi ủy chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ, chuyên đề và sinh hoạt tư tưởng “tự soi, sự sửa” theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy; hướng dẫn đảng viên thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, đăng ký và cam kết nêu gương năm 2023 và xây dựng Kế hoạch cá nhân học tập chuyên đề năm 2023 theo hướng dẫn của Đảng ủy.

            100% đảng viên, công chức đã xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đăng ký nội dung học tập gắn với nhiệm vụ được phân công; 100% đảng viên ký cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu và đăng ký nêu gương năm 2023.

2. Công tác tổ chức đảng – đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ

Đảng ủy tổ chức cho đảng viên, công chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận[4] của Trung ương, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh và viết bài thu hoạch theo quy định.

Chỉ đạo các đoàn thể tổ chức kỷ niệm, tuyên truyền đến cán bộ đoàn viên nhằm nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc: tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023); tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 08/3; kỷ niệm ngày thành lập KBNN (01/4); tuyên truyền kỷ niệm 31 năm Ngày tái lập tỉnh và 48 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); tổ chức các hoạt động ngày truyền thống Ngành Kho bạc (29/5); tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); .

  Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động công chức, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá sử dụng cán bộ.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

Đảng ủy đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 (Chương trình số 381-CTr/ĐU ngày 12/01/2023), Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 (Chương trình số 382-CTr/UBKT ngày 12/01/2023); Thực hiện báo cáo thường kỳ đúng quy định.

Quán triệt đến các chi bộ xây dựng, ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 ngay từ đầu năm và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chấp hành chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, chất lượng, kịp thời. 10/10 chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 và báo cáo 06 tháng đầu năm 2023 đầy đủ.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch: UBKT Đảng ủy Kho bạc đã thực hiện giám sát đối với 10/10 chi bộ trong việc tổ chức triển khai, học tập quán triệt Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, kết quả cho thấy các chi bộ nghiêm túc triển khai việc học tập có chất lượng và đúng thời gian quy định; Đảng ủy Kho bạc đã kiểm tra việc thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 02 chi bộ (CB2-Kiểm soát chi và CB3-Kế toán Nhà nước), kết quả Chi ủy các chi bộ được kiểm tra luôn quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của KBNN và thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra; Các Chi bộ đã thực hiện kiểm tra chấp hành đối với đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ (04 đảng viên thuộc các chi bộ 1, 4, 7, 9), kết quả: Đảng viên được kiểm tra được đánh giá thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên theo quy định của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của người công chức; giám sát chuyên đề: 02 đảng viên (chi bộ 2, chi bộ 10), kết quả: Đảng viên được giám sát thực hiện đầy đủ nhiệm vụ do chi  bộ và lãnh đạo đơn vị phân công, nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức giám sát thông qua tham dự sinh hoạt định kỳ tháng 5/2023 tại 02 chi bộ trực thuộc: chi bộ 6 (KBNN Ninh Sơn) và chi bộ 3 (Phòng Kế toán Nhà nước).

         4. Công tác dân vận; lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể

Đảng ủy chỉ đạo BCH Công đoàn tổ chức tốt Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; BCH Công đoàn bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và Đảng ủy tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 (ĐH điểm của CĐVC tỉnh).

Lãnh đạo tổ chức giám sát và kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; mỗi đảng viên, công chức thực hiện văn minh nơi công sở; từng tập thể đơn vị đoàn kết, cùng hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao, quan tâm chia sẻ thăm hỏi khi có việc hiếu hỷ, hoạn nạn.

Việc thực hiện quy chế dân chủ từng bước đi vào nề nếp, dân chủ được phát huy rộng rãi trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đoàn thể; phát huy tinh thần trách nhiệm của đảng viên, công chức nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Qua đó, mức độ hài lòng và sự tín nhiệm của tổ chức, người dân và đơn vị giao dịch đối với Kho bạc tăng lên đáng kể.

Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

         IV. Nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023

            1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị;

            - Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023, đảm bảo quản lý an toàn quỹ NSNN, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong mọi giai đoạn. Phát huy vai trò chủ động trong việc phối hợp với các đơn vị trong ngành Tài chính và sở, ban, ngành địa phương trong việc điều hành quản lý ngân sách nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao.

            Mục tiêu đặt ra là phối hợp hoàn thành kế hoạch dự toán thu NSNN trên địa bàn và kiểm soát giải quyết kịp thời nhu cầu nhiệm vụ chi của địa phương, đơn vị. 100% hồ sơ, chứng từ được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, không có trường hợp trễ hẹn. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý tiền và tài sản nhà nước đảm bảo tuyệt đối an toàn. Triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần hoàn thành kế hoạch đầu tư công.

- Đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hành chính, ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý; đổi mới lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch, thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại nơi giao dịch và được niêm yết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của KBNN; nâng cao kết quả hài lòng của các đơn vị giao dịch đối với sự phục vụ của KBNN Ninh Thuận.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 589/CT-KBNN ngày 07/02/2023 của Tổng Giám đốc KBNN về tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN.

2. Công tác quốc phòng- an ninh:

- Chú trọng công tác quốc phòng - an ninh, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong tình hình mới, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức. Phối hợp với công an tỉnh thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống KBNN; thực hiện tốt phòng trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Rà soát hoàn thiện phương án bảo vệ, phòng chống đột nhập, phòng cháy chữa cháy.

- Chú trọng công tác bảo mật, đảm bảo an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu; chấp hành nghiêm túc quy định về an toàn bảo mật thông tin trong hệ thống KBNN.

3. Công tác chính trị - tư tưởng; gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối cho cán bộ đảng viên, công chức trong đơn vị, viết thu hoạch sau khi học tập đảm bảo yêu cầu. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thông tin thời sự, giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên, quần chúng để nâng cao hiệu quả việc học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

- Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước trong Đảng bộ.

            3. Công tác xây dựng tổ chức đảng – đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ

            - Chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” và triển khai tực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW của BCH TW khóa XIII, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

- Tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, bồi dưỡng, giúp đỡ đảng viên dự bị.

- Chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2023; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

            4. Công tác kiểm tra, giám sát:

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiếp tục phát huy vai trò chủ động tham mưu cho Đảng ủy xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; các chi bộ từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Đảng ủy.

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ theo Quyết định số 140-QĐ/UBKTTU ngày 08/5/2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

            5. Công tác dân vận lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

            - Đảng ủy quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới, chỉ đạo kịp thời triển khai quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động.

            - Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

- Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động đoàn thể thực hiện tốt Điều lệ và quy chế hoạt động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng đơn vị vững mạnh, cơ quan xanh-sạch-đẹp, xây dựng hình ảnh người làm nghề Kho bạc luôn trách nhiệm và tận tâm phục vụ.

            Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ KBNN Ninh Thuận./.

 

[1] Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Công điện số 10/CĐ-KBNN ngày 22/12/2022 của Tổng Giám đốc KBNN về việc đảm bảo an ninh, an toàn trong đợt khóa sổ, quyết toán năm 2022 và nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 và các văn bản chỉ đạo của địa phương về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 15/02/2023 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

[2] Công văn số 33/KBNT-KSC ngày 06/01/2023 gửi Sở Kế hoạch và đầu tư về phối hợp quản lý, thanh toán vốn chương trình mục tiêu quốc gia; Công văn số 201/KBNT-KTNN ngày 07/3/2023 v/v đề nghị xử lý kinh phí tạm ứng từ nguồn kinh phí không tự chủ thuộc DT năm 2022; Công văn số 210/KBNT-KSC ngày 09/3/2023 gửi chủ đầu tư xử lý công nợ phải thu, phải trả dự án đã phê duyệt quyết toán; Nghị quyết chuyên đề số 394-NQ/ĐU ngày 02/3/2023 của Đảng ủy KBNN Ninh Thuận về tăng cường các biện pháp quản lý, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công; Công văn số 386/KBNT-KSC ngày 04/5/2023 v/v tăng cường thực hiện các giải pháp phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; Công văn số 420/KBNT-KSC ngày 15/5/2023 của KBNN Ninh Thuận triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

[3] Kế hoạch số 386-KH/ĐU  ngày 14/02/2023 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 38-KH/ĐU ngày 16/02/2023 triển khai thực hiện Chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương đất nước”; Kế hoạch số 393-KH/ĐU ngày 27/02/2023 sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 379-KH/ĐU ngày 10/01/2023 về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2023; Kế hoạch số 385-KH/ĐU ngày 08/02/2023 về khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm năm 2022.

[4] Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 25-NQ/TU, ngày 04/5/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát riển bền vững đất nước trong tình hình mới; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

 

 

 

Tin liên quan

5. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện...(23/06/2023 12:54 CH)

3. Bảng đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025(23/06/2023 12:20 CH)

2. Báo cáo Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết(23/06/2023 10:30 SA)

1. Chương trình Hội nghị Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025(23/06/2023 10:22 SA)

Tin mới nhất

5. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện...(23/06/2023 12:54 CH)

3. Bảng đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025(23/06/2023 12:20 CH)

2. Báo cáo Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết(23/06/2023 10:30 SA)

1. Chương trình Hội nghị Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025(23/06/2023 10:22 SA)