72 người đang online
°

5. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Đăng ngày 23 - 06 - 2023
Lượt xem: 77
100%

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

 

BÁO CÁO

sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

-----

 

Thực hiện Kế hoạch số 135-KH/ĐUK, ngày 22/02/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Kết luận 01-KL/TW), Ban Thường vụ Đảng ủy Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận (BTV Đảng ủy) báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, cụ thể như sau:

I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW

Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 45-KH/ĐUK, ngày 01/9/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, BTV Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Bộ phận giúp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ tiến hành xây dựng và ban hành 06 văn bản[1] lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW 2021 của Bộ Chính trị.

Trong tổ chức triển khai thực hiện bám sát theo định hướng của Đảng ủy Khối và cụ thể hóa cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cơ quan, đơn vị; trong đó, xác định rõ nội dung công việc phải làm, trách nhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành. Đồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách các chi bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cũng đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm và kiểm tra, giám sát theo chuyên đề nhằm đánh giá tình hình tổ chức triển khai thực hiện của chi ủy các chi bộ, chính quyền và đoàn thể[2].

Chi ủy các chi bộ, chính quyền và tổ chức các đoàn thể bám sát kế hoạch của Đảng ủy chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai cho đảng viên, công chức và người lao động viết Kế hoạch cá nhân theo chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm. 

BTV Đảng uỷ đã chỉ đạo chi ủy các chi bộ trực thuộc tổ chức cho đảng viên và quần chúng nghiên cứu, học tập các chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nghiêm túc, đúng nội dung. Nhiều chi bộ đã có sáng kiến tổ chức học tập bằng các hình thức phong phú, phù hợp[3]… nhằm tạo sự hấp dẫn, sức lan toả trong đảng viên, công chức như tọa đàm, hội thảo chuyên đề, đọc tài liệu về tấm gương rèn luyện, cống hiến, phê và tự phê, về những việc làm bình dị, những lời căn dặn ý nghĩa của Bác.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, ngày càng đạt hiệu quả hơn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong mỗi đảng viên, công chức và người lao động, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.   

II- KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm

Đầu năm 2021, BTV Đảng ủy ban hành Công văn số 96-CV/ĐU ngày 25/02/2021 tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chỉ thị, nghị quyết năm 2021. Để việc thực hiện đạt hiệu quả cao, BTV Đảng ủy yêu cầu chi ủy các chi bộ trực thuộc căn cứ nội dung của các chuyên đề từ năm 2017 đến năm 2020 đã được học tập, tiến hành thực hiện: (1) Lựa chọn nội dung trọng tâm, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch để thực hiện chức năng, nhiệm vụ từng chi bộ; (2) Đăng ký làm theo gắn với cam kết thực hiện chỉ thị, nghị quyết; (3) Xây dựng điển hình; (4) Sinh hoạt chuyên đề; (5) Kiểm tra, giám sát.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 45-KH/ĐUK ngày 20/9/2021 của Đảng ủy Khối, BTV Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 172-KH/ĐU ngày 20/9/2021 học tập quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. BTV Đảng ủy tổ chức cho tất cả đảng viên trong Đảng bộ học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, hình thức học tập: Trực tiếp kết hợp trực tuyến. Sau học tập, chi ủy các chi bộ báo cáo kết quả bằng hình ảnh và số lượng đảng viên tham gia về BTV Đảng ủy để báo cáo Đảng ủy Khối.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐU ngày 15/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, BTV Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 187-KH/ĐU ngày 29/10/2021 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy, BTV Đảng ủy chỉ đạo chi ủy các chi bộ, đoàn thể xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm, nội dung kế hoạch phải gắn với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng và với phong trào thi đua do cơ quan, đoàn thể phát động. Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị phải kịp thời có kế hoạch và giái pháp khắc phục ngay.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 79-KH/ĐU ngày 15/3/2022 của Đảng ủy Khối, BTV Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 245-KH/ĐU ngày 29/3/2022 triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy, BTV Đảng ủy chỉ đạo chi ủy các chi bộ, đoàn thể xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 với quyết tâm chính trị cao, mang lại hiệu quả thiết thực, xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm phê bình và tự phê bình.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 129-KH/ĐU ngày 15/02/2023 của Đảng ủy Khối, BTV Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 388-KH/ĐU ngày 16/02/2023 triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”. đưa vào trong sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ, cơ quan, đoàn thể cho phù hợp, như: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới"; phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa và phẩm chất con người Ninh Thuận, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quê hương Ninh Thuận giàu đẹp,.... Chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp giải quyết triệt để những vấn đề tồn đọng, vướng mắc ở cơ quan, đơn vị.

Sau học tập, quán triệt chuyên đề, 126/126 (đạt 100%) đảng viên, công chức đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Kết luận số 21-KL/TW (khoá XIII) theo mẫu của Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp.

2. Thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát huy những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, đoàn thể tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng[4];

Lãnh đạo chính quyền tổ chức các cuộc tọa đàm về nâng cao cải cách hành chính, nghiệp vụ chuyên môn; thực hiện chào cờ và sinh hoạt dưới cờ vào sáng Thứ Hai tuần đầu tiên của mỗi tháng; phát động phong trào thi đua khơi dậy tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ trong thực thi công vụ.

Ban Chấp hành Công đoàn phát động thi đua trong đoàn viên Công đoàn với chủ đề: “Sử dụng 8 giờ vàng ngọc, học tập và làm việc có chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, gắn với các phong trào thi đua; lấy kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại tập thể và cá nhân hàng năm.

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi ủy các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, đoàn thể tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quy định số 35-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Ban Bí thư về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đội ngũ đảng viên, công chức nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, việc làm cụ thể, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng cương quyết bảo vệ, thấy sai quyết liệt đấu tranh.

Mỗi đảng viên, công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, công chức nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” 

Bên cạnh đó, BTV Đảng ủy chỉ đạo chi ủy các chi bộ, Lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quan tâm rà soát, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp công vụ…Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đảng viên, công chức. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn đối với khách hàng giao dịch, nhiều đảng viên, công chức nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện, được đơn vị giao dịch đánh giá cao.   

4. Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Điểm mới nổi bật về nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền; Trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, BTV Đảng ủy đã chỉ đạo chi ủy các chi bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 05, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm đến đảng viên, công chức và người lao động theo Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 29/10/2021 của Đảng ủy Kho bạc; Kế hoạch số 245-KH/TU ngày 29/3/2022 của Đảng ủy Kho bạc bằng nhiều hình thức, đa dạng, nội dung thiết thực, như: Thông qua học tập quán triệt bằng hội nghị trực tuyến, hội nghị trực tiếp, trang thông tin điện tử KBNN Ninh Thuận; xem video clip của Giáo sư Hoàng Chí Bảo; lồng ghép vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng; sinh hoạt chuyên đề; thông qua nền tảng mạng xã hội Zalo…để chuyển tải nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm đến đảng viên, công chức và người lao động. Qua đó, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác lan tỏa, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong cuộc sống; góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.   

- Việc xây dựng điền hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác: Trên cơ sở Kế hoạch số 245-KH/ĐU ngày 29/3/2022 triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, để triển khai thực hiện tốt việc xây dựng điền hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, chi ủy các chi bộ đã nghiêm túc tổ chức thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, thực hiện đăng ký xây dựng điển hình, cụ thể: Về tập thể: 6 mô hình; về cá nhân: có 10 điển hình.

Sau khi xem xét, BTV Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng ủy thống nhất lựa chọn, giới thiệu 01 tập thể và 01 cá nhân để đăng ký xây dựng điển hình cấp Đảng bộ Khối.

BTV Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 252-KH/ĐU, ngày 29/4/2022 xây dựng, bồi dưỡng điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, tiêu biểu như:

- Đối với tập thể: Chi bộ KBNN Thuận Bắc với mô hình: Phấn đấu kết quả đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với sự phục vụ của Kho bạc đạt mức xếp loại từ Tốt trở lên; hồ sơ chứng từ tiếp nhận, xử lý đúng hạn, trước hạn; trả lại chứng từ cho khách hàng không quá 01 lần.

- Đối với cá nhân: Đảng viên Nguyễn Thị Anh Chi: Luôn học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn, tâm huyết với công việc, có lối sống thẳng thắn, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nghiêm túc tự phê bình bản thân.         

Ngoài các gương điển hình kể trên, thông qua các phong trào thi đua, đã phát hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt[5] để các đơn vị học tập noi theo.

 Tập thể và cá nhân được chọn điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác: Qua đánh giá cuối năm, từ các phong trào thi đua, các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, có nhiều cách làm hay sáng tạo, làm cơ sở lựa chọn, tôn vinh, nhân rộng gương cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm; BTV Đảng ủy ban hành Chương trình số 219-CT/ĐU, ngày 25/01/2022 công tác kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ KBNN Ninh Thuận năm 2022; Quyết định số 334-QĐ/UBKT ngày 26/9/2022 giám sát chuyên đề việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm đánh giá đúng tình hình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022,

Kết quả kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Chi ủy các chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch của BTV Đảng ủy; đảng viên, công chức của các chi bộ được học tập, quán triệt đầy đủ, thực hiện xây dựng kế hoạch và triển khai cho các đảng viên, công chức viết đăng ký học tập và làm theo Bác, Chi bộ tổ chức đánh giá nhận xét kết quả thực hiện kế hoạch kết hợp với tự soi, tự sửa trong sinh hoạt thường kỳ: Hàng tháng, tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tổ chức đánh giá nhận xét kết quả thực hiện nội dung đăng ký, đảng viên, quần chúng trong cơ quan đơn vị nhận thức đúng đắn, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Thực hiện kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy KBNN Ninh Thuận đã có báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng viên, công chức đạt kết quả tốt chính là tiền đề để toàn Đảng bộ triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thu được những thành quả tốt đẹp. Đặc biệt, tinh thần phê và tự phê, nhìn thẳng vào khiếm khuyết để sửa mình, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong mỗi đảng viên, công chức sẽ trở thành động lực cho toàn ngành KBNN Ninh Thuận phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và kế hoạch đề ra, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII.

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Kế luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy đảng, đảng viên và quần chúng triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, mỗi đảng viên, công chức và người lao động trong học tập và làm theo Bác; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ KBNN Ninh Thuận.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, nghiên cứu tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy chi bộ, chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền được thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng theo đúng kế hoạch đề ra; xây dựng chương trình kế hoạch, văn bản cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; đội ngũ đảng viên, công chức thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hằng năm; xác định rõ những vấn đề vướng mắc cần tập trung tháo gỡ ngay, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ công chức, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong toàn Đảng bộ và trong mỗi đảng viên, công chức, tạo sức lan tỏa, nhiều sáng kiến, giải pháp, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được triển khai áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả, nhất là ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; thực hiện tốt việc “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”, người đứng đầu luôn nêu cao tính gương mẫu, đi đầu trong thực hiện việc học tập và làm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với đánh giá chất lượng hàng tháng quý, năm.

Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục đạo đức công vụ cho đảng viên, công chức trong toàn Đảng bộ, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nội dung giáo dục đạo đức công vụ được mở rộng ở nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm: Giáo dục đạo đức cách mạng, chuẩn mực xã hội về đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về đạo đức công vụ, ý thức pháp luật trong thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp, hành vi đạo đức trong thực thi công vụ, kỹ năng xử lý tình huống công vụ. Trong số các nội dung này, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nhiều nhất và đem lại kết quả tích cực. Bên cạnh đó, các nội dung giáo dục truyền thống của cơ quan, của ngành cũng được chú trọng giáo dục thông qua việc tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc; truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành; các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động thiện nguyện, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội,… Qua đó, nâng cao nhận thức, vai trò và ý thức trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân của mỗi đảng viên, công chức.

2. Hạn chế

- Một số đảng viên, công chức xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chung chung, chưa liên hệ sát với tình hình thực tế với nhiệm vụ của cá nhân, còn copy sao chép giống nhau.

- Hàng năm, chưa thực hiện sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả triển khai thực hiện, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Công tác tuyên truyền gương điển hình, tiêu biểu “người tốt, việc tốt” chưa được triển khai thường xuyên, chưa tạo sức lan tỏa sâu rộng.  

3. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Do kỹ năng viết hạn chế của một số đảng viên, công chức xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chung chung, sao chép lẫn nhau.

 - Năm 2022 còn ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hạn chế việc hội họp nên chưa thể tổ chức sơ kết, tổng để đánh giá kết quả thực hiện.

- Khả năng viết tin bài để tuyên truyền gương điển hình, tiêu biểu còn hạn chế.

IV- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, chuyên đề hàng năm 2023 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương đất nước gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng, chi ủy các chi bộ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương đất nước. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””; chú trọng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề còn tại, hạn của cơ quan, đơn vị, đây là việc làm vừa cơ bản, thường xuyên, liên tục.

2. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc đối mới nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt hiệu quả, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Thực hiện tốt Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện; trước mắt chi ủy các chi bộ, lãnh đạo các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vướng mắc về cơ chế kiểm soát chi vốn đầu tư, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao sự hài lòng của khách hàng giao dịch, đảm bảo tỷ lệ sự hài lòng qua khảo sát của KBNN nằm ở top 10 trong toàn hệ thống, chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Thuận (DDCI) năm 2023 trên trung vị.

4. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề; đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện trở thành việc làm tự giác trong mỗi đảng viên, công chức. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, công chức để xem xét, đánh giá, nhận xét, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2021 2026 và giai đoạn 2026 – 2031; đánh phân loại đảng viên, công chức hằng năm.

5. Tăng cường tuyên truyền, đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền cho phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, trong đó tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội; tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nghe nói chuyện thời sự,… Tùy điều kiện thực tế có thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu để nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống đối của các thế lực phản động, thù địch đối với sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quôc của Đảng và Nhàn dân ta, nhất là trên các trang mạng xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc thực hiện việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề 2023, các kế hoạch, hướng dẫn việc thực hiện của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối; kịp thời phát hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc; biểu dương, nhân rộng các điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt việc đánh giá hằng năm, sơ kết, tổng kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị theo kế hoạch; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; nghiêm khắc phê bình xử lý các trường hợp có biểu hiện và việc làm thiếu trách nhiệm, vi phạm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  Phấn đấu đề việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là ý thức và việc làm tự giác hằng ngày trong mỗi đảng viên công chức của toàn Đảng bộ.

V- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: không có

Trên đây là báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ KBNN Ninh Thuận./.

 

[1] Kế hoạch số 172-KH/ĐU ngày 20/9/2021 học tập quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kế hoạch số 187-KH/ĐU ngày 29/10/2021 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 245-KH/ĐU ngày 29/3/2022 triển khai thực hiện Chuyên đề 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; Kế hoạch số 252-KH/ĐU, ngày 29/4/2022 xây dựng, bồi dưỡng điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Quyết định số 334-QĐ/UBKT ngày 26/9/2022 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giám sát chuyên đề việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Kế hoạch số 388-KH/ĐU ngày 16/02/2023 triển khai thực hiện Chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương đất nước”

[2] Quyết định số 334-QĐ/UBKT ngày 26/9/2022 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giám sát chuyên đề việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

[3] Xem video clip của Giáo sư Hoàng Chí Bảo báo cáo về nội dung học tập và làm theo; tổ chức sinh hoạt chuyên đề.  

[4] Nghị quyết số 242-NQ/ĐU, ngày 16/3/2022 của Đảng ủy Kho bạc nghị quyết chuyên đề về bảo đảm an ninh trật tự năm 2022; Nghị quyết số 248-NQ/ĐU, ngày 06/4/2022 của Đảng ủy Kho bạc về nâng cao kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN năm 2022; Nghị quyết số 394-NQ/ĐU, ngày 02/3/2023 của Đảng ủy Kho bạc Về tăng cường các biện pháp quản lý, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công.

[5] Gương điển hình về hiến máu nhân đạo: Đảng viên Trần Văn Cộng (Chi bộ 7), gương cán bộ kiểm ngân liêm khiết, trung thực đã trả lại tiền thừa cho khách hàng.

Tin liên quan

4. Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối...(23/06/2023 12:50 CH)

3. Bảng đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025(23/06/2023 12:20 CH)

2. Báo cáo Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết(23/06/2023 10:30 SA)

1. Chương trình Hội nghị Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025(23/06/2023 10:22 SA)

Tin mới nhất

4. Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối...(23/06/2023 12:50 CH)

3. Bảng đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025(23/06/2023 12:20 CH)

2. Báo cáo Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết(23/06/2023 10:30 SA)

1. Chương trình Hội nghị Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025(23/06/2023 10:22 SA)